Framtidens helse og omsorg

Politikken vår

Vår hovedsatsing: Det skal gjennomføres et krafttak for å avskaffe de uverdige forholdene som er påvist i helse- og omsorgstjenestene.

Trygghet og verdighet

Eldreomsorg har vært et politisk stridstema siden begrepet oppstod. Selv om vi i dag har en helt annen form for omsorg enn vi hadde for bare 40 år siden, har vi langt igjen før vi med trygghet kan si at alle eldre får en verdig pleie og omsorg i alderdommen.

Spesielt eldre blir rammet av en svak kommuneøkonomi. Stedet du er bosatt gir dermed store utslag for hvilke tjenester du kan vente deg i alderdommen. Slik bør det ikke være.

Eldreomsorg er et nasjonalt ansvar. Pensjonistforbundet har lenge etterlyst et tverrpolitisk løft av eldreomsorgen. Vi er nødt til å ta nye virkemidler i bruk, fordi vi gang på gang får bekreftetat virkemidlene vi har i dag ikke er tilstrekkelige.

Derfor tror vi på øremerking til drift av enkelte tjenester, som for eksempel sykehjem.

Derfor kjemper vi for økte bevilgninger til hjemmetjestene gjennom kommunene.

Derfor vil vi også ha en mer helhetlig eldrepolitikk med flere spesialister på geriatri i spesialhelsetjensten.

En stor andel av dem som ligger på norske sykehus er over 80 år. Samhandlingsreformen som kom i 2012 skulle blant annet være en reform for bedre forebygging. Likevel satser for få kommuner på forebygging og rehabilitering. Det er kritikkverdig, fordi disse helsetjenestene vil gi mestring og mening for den enkelte og en klar økonomisk gevinst.

 

 

0 resultater