Pensjon

 I trygdeoppgjøret drøfter regjeringen med partene, blant annet Pensjonistforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO, hvor mye pensjonen skal økes med kommende år. Dette er "lønnsforhandlingene" for pensjonister.

Kundenes fripoliseregnskap

Pensjonistforbundet har gått gjennom livselskapenes årsrapporter og gransket informasjonen og resultatene for fripolisene. Vi har utarbeidet et fripoliseregnskap for kundene, som blant annet avdekker at kjøpekraften av fripolisene ble svekket med hele 5 milliarder kroner i løpet av 2017.

Forsømte fripoliser ...

Pensjonsgapet mellom kvinner og menn i Europa

Pensjonistforbundet ble våren 2017 tildelt midler fra Utenriksdepartementet for å delfinansiere et prosjekt om «informasjon om europeisk samarbeid». Målet med prosjektet var å få økt samarbeid med relevante aktører og økt kunnskap om felles
europeiske pensjonsutfordringer i Europa. Vi gjennomførte to reiser til Brussel, der vi blant annet møtte den europeiske
paraplyorganisasjonen for pensjonistorganisasjoner AGE
Platform Europe. Vi erfarte raskt at en felles pensjonsutfordring i EU- området var kjønnsforskjellene i pensjon. Les mer her - Pensjonsgapet i Europa...

Norske pensjonsordninger i europeisk sammenheng

Som del av et prosjekt for økt europeisk samarbeid har Pensjonistforbundet høsten 2017 fått delfinansiert to reiser til Brussel med midler fra Europapolitisk seksjon i Utenriksdepartementet. I den forbindelse har vi blant annet besøkt AGE Platform Europe som er en paraplyorganisasjon for pensjonistorganisasjoner i Europa. Et viktig tema, og en felles utfordring for de fleste europeiske land, er å sikre tilstrekkelige pensjonsnivåer.

Norske pensjonsordninger ...

Økt grunnpensjon - redusert garantitillegg?

650 000 gifte og samboende pensjonister får økt pensjon fra 1. september, men en liten gruppe med offentlig tjenestepensjon med «garantitillegg» risikerer en tilsvarende reduksjon fra pensjonskassen.

Økt grunnpensjon - ...?

Økt grunnpensjon til gifte og samboende

Fra 1. september 2016 får gifte og samboende pensjonister 90 prosent hver av folketrygdens grunnbeløp i grunnpensjon. Dette er et rettighetskrav og har lenge vært en kampsak for landets pensjonster. 

Økt grunnpensjon ...

Sykepleiere kan likevel jobbe mer

Fra 1. juli fikk pensjonerte sykepleiere i KS-området mulighet til å jobbe for pensjonistlønn. Det har dessverre ikke kommet en tilsvarende løsning for sykepleiere som er underlagt Spekter sitt tariffområde.

 

Sykepleiere kan likevel ...

Økonomiske råd til deg over 60

Vi har samlet noen økonomiske råd for deg som nærmer deg pensjonsalder, eller allerede er pensjonist. Når du tar starter uttaket av pensjonen, hvilke lån du har og hvordan du forvalter sparepengene, vil påvirke din økonomiske situasjon som pensjonist. 

Økonomiske råd ...

Forstå trygdeoppgjøret

Trygdeoppgjøret regulerer grunnbeløpet og pensjonene i folketrygden og angår dermed om lag en million mennesker. Pensjonistforbundet er med å drøfte oppgjøret på vegne av landets pensjonister.

Ved det årlige trygdeoppgjøret reguleres grunnbeløpet og pensjonene i folketrygden. Dette er nødvendig for at pensjonene ikke skal miste realverdi når prisene stiger, og det sikrer at pensjonistene får ta del i kjøpekraftsutviklingen i samfunnet.

Forstå ...

Når den ene flytter på sykehjem

Mange eldre opplever at ektefellen de har levd sammen med gjennom et langt liv må flytte på sykehjem. Hva skjer da med økonomien til den som blir igjen hjemme? Særlig hos eldre kvinner - som ofte har den laveste pensjonen - er dette en vanlig bekymring.  

Når den ene flytter ...

Pensjonssparing - store forskjeller

Synes du det er store lønnsforskjeller i samfunnet? Forskjellene i pensjonssparing er langt mer sjokkerende.

Den mest utbredte pensjonsordningen i norske bedrifter i dag er innskuddspensjon. Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver setter av en bestemt prosentandel av lønnen din hvert år som spares til din fremtidige pensjon.

Pensjonssparing ...

Slik beregnes alderspensjonen

Regulering av løpende pensjon er et komplisert regnestykke. Her er den fulle formelen som brukes i Arbeids- og sosialdepartementet.

Les om reguleringen her

Generelle råd om pensjon

 Alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonene, pluss egen sparing utgjør hovedvekten av det økonomiske grunnlaget i alderdommen. I ung alder er opptjeningen av pensjon og hvilke ordninger man er dekket av viktig når man skal tenke pensjon. All arbeidsinntekt opp til et gitt nivå gir pensjonsopptjening i folketrygden. Vær oppmerksom på konsekvenser på pensjonen av friår fra jobb og studier og perioder med ulønnet omsorg for barn. Generelt er det slik at de med inntekt over 4,5 G taper. 

Generelle råd ...

Uførepensjon og særaldersgrense 

Etter innføringen av uførereformen 01.01.2015, har vi mottatt flere henvendelser fra uførepensjonister med offentlig tjenestepensjon som når særaldergrensen sin. Disse har fått en betydelig nedgang i pensjon. Vi har fanget opp tilfeller med en årlig reduksjon på titusener av kroner. 

Uførepensjon og ...

Hva mener Pensjonistforbundet?

 Pensjonistforbundet er motstander av at alderspensjon årlig underreguleres med 0,75 prosent. Under de siste trygdeoppgjørene har forbundet derfor tydeliggjort denne motstanden gjennom protokolltilførsler. 

Fra 2011 har Pensjonistforbundet drøftingsrett om pensjon. Forhandlingsretten ble fjernet med pensjonsreformen.

Hva mener ...

Regulering og underregulering

 Med virkning fra 1. mai hvert år økes grunnbeløpet med lønnsveksten. Alderspensjon fra folketrygden økes med veksten i grunnbeløpet fratrukket en fast faktor 0,75 prosent. Det er dette som kalles underregulering av pensjon.

Hensikten er at på sikt skal dette gi pensjonistene en vekst i pensjonen som tilsvarer gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Reguleringsmetoden ble innført med pensjonsreformen i 2011 uten overgangsregler - og gjelder dermed alle årskull. Dette er en av de aller største besparelsene i pensjonsreformen.

Satser for minste pensjonsnivå reguleres med veksten i grunnbeløpet justert for effekten av levealdersjusteringen. Det betyr en litt lavere fradragsfaktor enn 0,75 prosent.

Underreguleringen gjelder ikke uførepensjon, og det gjelder heller ikke pensjon under opptjening. Dette reguleres i takt med veksten i grunnbeløpet.   

 

Forbundsleder Borge Rørvik (til høyre) sammen med forhandlingsutvalget.

 Om SAKO-samarbeidet

 Pensjonistforbundet har sekretariatsrollen i SAKO-samarbeidet. En av de sentrale oppgavene er å gi felles høringssvar. I tillegg til Pensjonistforbundet består SAKO-organisasjonene av selvstendige pensjonistorganisasjoner fra offentlig sektor.

  • Fagforbundets sentrale Pensjonistutvalg
  • Jernbanepensjonistenes forbund
  • LO-Stats Pensjonistutvalg
  • Politiets Pensjonistforbund
  • Postens Pensjonistforbund
  • Telepensjonistenes Landsforbund
  • Statens Vegvesens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund , Statens Vegvesens Pensjonistforbund og Fagforbundet er kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet.

0 resultater