30. november vant vi "slippen" tilbake til posten for de som ønsker det.

Dette har vi fått til!

30. november vant vi kampen om retten til å få utbetalingsmeldingen for pensjon i posten. Med 50 mot 44 stemmer vedtok Stortinget at fra 1. juli 2018 skal de pensjonister som ønsker det få "slippen" tilbake. En stor seier.


 

32 000 personer har skrevet under på oppropet om å få "slippen" tilbake. Utbetalingsmeldingen ble digital i november 2016. Endringen skjedde mot advarsler fra Pensjonistforbundet. Reaksjonene på at informasjonen bare var tilgjengelig digitalt har vært sterke. Derfor er vi svært fornøyde med å få gjennomslag i denne saken. I Stortinget var det Sp, SV, Ap, MdG og KrF som støttet denne saken. H, FrP og V stemte imot.

Politisk arbeid tar tid. Men oppsummeringen viser at det nytter. Vi har fått gjennomslag for mange av våre krav til eldrepolitikk som for eksempel økt minstepensjon og forbud mot aldersdiskriminering. I mange av sakene har vi jobbet sammen med andre organisasjoner eller politiske partier.

Forbud mot aldersdiskriminering

Aldersdiskriminering har hittil kun vært forbudt i arbeidsmiljøloven. Utenfor arbeidslivet har det vært tillatt å bedrive usaklig forskjellsbehandling begrunnet med alder. Men i juni 2017 vedtok Stortinget ny likestillings- og diskrimineringslov, der alder inngår på lik linje med kjønn, rase, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering. Pensjonistforbundet har sammen med Statens seniorråd kjempet for et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet i over 10 år.

Minstepensjon

Enslige minstepensjonister har en inntekt under EUs fattigdomsgrense. Pensjonistforbundet har kjempet for at de som har aller minst skal få et krafttak. Minstepensjonister betaler ikke skatt, dermed fikk ikke minstepensjonistene skattelettene som Solberg-regjeringen innførte.

Både i september 2016 og september 2017 fikk enslige minstepensjonister 4 000 kroner ekstra. Det var KrF som sikret dette i forhandlinger med regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet, etter innspill og høringer fra Pensjonistforbundet.

IPad-kurs

Med støtte fra Helsedirektoratet holder vi gratis kurs i bruk av smarttelefoner og nettbrett. Målet er at deltakerne skal beherske sosiale medier og forebygge ensomhet. Hittil har over 1000 deltakere gjennomført kursene.

Kurs i velferdsteknologi

Vi har også fått støtte fra Helsedirektoratet til kurs om velferdsteknologi. Vi utdanner såkalte velferdsteknologiambassadører. Det er personer som senere skal holde kurs for eldre i pensjonistforeninger og andre fora der eldre møtes. De får også et ansvar for å sikre brukermedvirkning i egen og nærliggende kommuner. Hittil har over 140 deltakere utdannet seg til velferdsteknologiambassadører.

Ventelister på sykehjem

Pensjonistforbundet har lenge kjempet for lovfestet rett til sykehjem. 1. juli 2017 ble kommunene pålagt å føre ventelister for sykehjemsplass for å skape mer forutsigbarhet for eldre og pårørende.

Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

Pensjonistforbundet har gjentatte ganger pekt på behovet for flere sykehjemsplasser. Regjeringen har økt tilsagnsrammen for investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgn tjenester. Senest i 2017 med 2,15 milliarder kroner. Det tilsvarer rehabilitering og bygging av omtrent 3100 plasser

Prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenestene

Pensjonistforbundet har lenge ment at det bør igangsettes et utredningsarbeid om prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Regjeringen satte i 2017 ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Ny lov for å forebygge og avdekke vold og overgrep

Pensjonistforbundet har pekt på behovet for bedre forebygging og oppfølging av personer som er utsatt for overgrep, vold eller seksuelle overgrep. I 2017 vedtok Stortinget ny paragraf 3-3a i Helse- og omsorgstjenesteloven. Den pålegger kommunene å ta et større ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Honnørkort

Det gamle honnørkortet var både upraktisk og stygt. Det passet ikke inn i lommeboken, og hadde i tillegg en sterk gul-oransje farge. De nye honnørkortene utstedes av Nav. For uføretrygede er kortene blå, mens døvblinde har fått grønne kort.

Dette er en sak Pensjonistforbundet har jobbet med i flere år.

Trygdeoppgjøret

I 2016 var det en hard kamp for at trygdeoppgjøret fortsatt skal være en sak for landets nasjonalforsamling, etter at regjeringen hadde foreslått å endre rutinene slik at oppgjøret ikke lenger skulle godkjennes av Stortinget. Pensjonistforbundet var kritisk til endringen. SV fremmet forslag om at oppgjøret skal behandles i Stortinget, noe et enstemmig Storting vedtok. Det nye er at oppgjøret ikke skal behandles på våren i etterkant av trygdeoppgjøret, men på høsten i forbindelse med at statsbudsjettet legges frem. Pensjonistforbundet er fornøyd med at prinsippet om at trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget ble knesatt, men vi er ikke fornøyd med at det skal skje om høsten.

Hjemmebesøk og fallforebygging

Regjeringen innfører obligatorisk hjemmebesøk for alle 75-åringer som et ledd i ny omsorgspolitikk. Hjemmebesøkene skal kartlegge tilpasninger, hjelpemidler og annet som skal til for at eldre kan bo og klare seg selv lengere. Dette er noe Pensjonistforbundet har jobbet med i en årrekke, og som står i vårt handlingsprogram.

Et prosjekt med fallforebyggende treningsgrupper, Sterk og stødig, blir nå forsøkt i flere kommuner. Dette er noe Pensjonistforbundet har jobbet med, og som nå blir innført.

Eldresentre blir aktivitetssentre

Pensjonistforbundet har i to år hatt et prosjekt som vi har kalt «Morgendagens aktvitetssenter». Det ble avsluttet i 2016. Nå vedtar stadig flere kommuner å endre sine eldresentre til aktivitetssentre. Målet er å skape samlingsplasser i kommunen der voksne, fra de yngste til de eldste eldre, trives og vil være. Blant kommunene som har vedtatt å lage aktivitetssentre er Horten (innført), Rælingen, Bærum, Asker og Oslo for å nevne noen få kommuner.

Styrke eldrerådene

Vinteren 2017 holdt Pensjonistforbundet kurs for eldrerådsrepresentanter og sekretærer til eldrerådene på fire steder, Grue, Steinkjer, Harstad og Øystese. Mer enn 500 personer deltok på kurs.

Forhandlingsrett

Tross mange viktige politiske seire gjenstår vårt hovedkrav: forhandlingsrett for pensjon. Dette jobber vi med på mange ulike arenaer, overfor politikere, hovedorganisasjonene og innad i egen organisasjon. Vi skriver kronikker og deltar i samfunnsdebatten med temaet. 18. august arrangerer vi debattmøte i Arendal med tema: medbestemmelse = medansvar. Forhandlingsrett for pensjon.

 

 

 

0 resultater