Pasient- og brukerombudet

Det finnes pasient- og brukerombud i alle landets fylker

På tillitsvalgtkonferansen i Stavanger informerte Gro Snortheimsmoen Bergfjord om de tjenester ombudet yter.

Du kan ta kontakt med ombudet hvis du -ønsker råd og veiledning, -ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende, -ikke er tilfreds med behandlingen du har fått, eller -ikke vet hvor du skal hendevde deg.

Ombudet -gir deg informasjon og veiledning hvis du mener du har krav på erstatning, -.bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, -være konfliktløser og bistå i dialog med tjenestestedene.

Omudet har taushetsplikt, er uavhengig, du kan være anonym og hjelpen er gratis.

I Rogaland henvencder du deg på tlf.: 51 51 86 66.

0 resultater