Mellvin Steinsvoll

Vi tror ikke at politikerne tørr

I disse Koronatider

I disse Koronatider, kan vel noen mene at tidspunktet for innspill i budsjettdebatten ikke er den mest musikalske måten å opptre på. Det skulle vel forventes at det meste av oppmerksomheten skulle vært rettet mot en felles innsats for mest mulig å dempe virkningene av pandemien. Pensjonistforbundet bryr seg om de utfordringer som Korona skaper og er tett på i den pågående dugnad. Imidlertid så er det slik at midt oppe i all informasjon om de problemer som Korona-viruset forårsaker, må vi likevel kunne tenke at om ikke så alt for lang tid, vil vi være tilbake i den normaliserte verden der vi skal leve og bo videre.


I kommuner, fylkeskommuner og på riksplanet, er arbeidet med budsjett for 2021 og planer for økonomien videre, i gang. Fra kommunesektoren er det allerede kommet signaler om store økonomiske utfordringer. Det blir ikke mulig å komme utenom nedskjæringer og omprioriteringer i tjenestetilbudet. Blant de tiltak en ser for seg, er blant annet, reduksjoner i helse- og omsorgssektoren. Forslag om sentralisering og nedleggelser av tjenester vil helt sikkert komme på agendaen. I nye kommuner som følge av kommunereformen, vil sentralisering av tjenestetilbudet inngå som en del av den rasjonalisering og innsparing som kommunereformen legger til grunn.   


Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er bekymret for signaler som kommer fra mange kommuner. Vi blir spesielt bekymret når det kommer opplysninger om at kommune- og fylkespolitikere kan være villig til å gå til angrep på de lovfestede tjenester for å finne løsninger. At de vel vitende om sterk økning i behovet innen helse og omsorg de nærmeste 10-15 årene, svarer med å redusere innsatsen i denne sektoren med flere 10-talls millioner pr. år, er både ufattelig og uakseptabelt. Kjente tall for utviklingen i Møre og Romsdal er at økningen i antall 80+ de neste 10-15 årene, vil være mer enn 50 %. I enkelte kommuner kan økningen komme helt opp til 80 %.


Pensjonistforbundet er klar i sin bestilling. På vegne av de nær 60.000 pensjonister i Møre og Romsdal, tillater vi oss å fremme krav om at de lovfestede tjenester må som et minimum opprettholdes i alle kommuner. Der det har oppstått nye kommuner, må tjenestene plasseres i tråd med de fine ord og løfter som ble gitt da den nye kommunestrukturen ble innført. Tjenestene i de nye kommuner skulle bli bedre for innbyggerne og bli plassert nærmest mulig der folk bor.
I den kommende budsjettprosess, vet både partiene og politikerne, at dagens eldreomsorg er vaklende og at den må prioriteres en del år fremover. Når en også vet at arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» i stor grad er satt på vent, må det tas klare politiske grep. Kommune-Norge må settes i stand til å gjøre den jobben de er pålagt.


Pensjonistforbundet Møre og Romsdal tror politikerne på alle nivå, er sitt ansvar bevist. Vi tror ikke at hverken de politiske partier eller personer som stiller til valg i 2021, tørr gamble med eldreomsorgen. I vårt arbeid videre, vil vi jobbe tett opp mot eldrerådene og politikerne på alle nivå. Vår oppmerksomhet vil bli rettet spesielt mot de økonomiske prioriteringer som gjøres. Vi krever at behovene i eldreomsorgen gis den nødvendige oppmerksomhet og at fremdriften i arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» følges opp. Vi vil for orden skyld, klart signalisere at disse to områder er blant de viktige saker vi forbereder frem mot valget 2021.

 

0 resultater