Hedersbevis til Marie Tverli,  Borghild Rosvold,  Anna Beth Gilje overrekt av Ottar Befring.

Molde Pensjonistforening
Årsmøte.

Årsmøte 25. februar 2020  kl. 17.00 i Molde Rådhus.

Tilstede 102 medlemmer.

  1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Ingen merknad.
  2. Forslag på dirigent: Ottar Befring. Ingen andre forslag. Enst. vedtatt
  3. Forslag på referent: Aashild Rusten. Ingen andre forslag. Enst. vedtatt.
  4. Forslag på to personer til å skrive under protokollen:  Malene Sylte og Svein Jarle Viken  Ingen andre forslag. Enst. vedtatt.
  5.  Årsmelding for 2019 opplest av sekretæren. Ingen merknad. Enst. vedtatt
  6. Regnskap for 2019 opplest av kassereren.  Enst. Vedtatt.

 7.  Kontingenten i sin helhet blir nå innkrevd fra sentralt hold, Den er på    kr. 410.00, og kr. 180,00 for de som er tilslutta et Lo forbund med avtale

8. Budsjett for 2020  opplest av kassereren. Spørsmål fra salen vedr. husleie på kr. 60.000. Dette skyldes leie av kontor i Myrabakken, ved siden av fylkeskontoret til Pensjonistforbundet. Der får vi samle alle våre saker og tilgang på møtelokaler, kopimaskin m.m. Vi skal betale kr. 3000 pr måned. Ellers Ingen merknad. Budsjettet ble enst.vedtatt.

9..Behandle innkomne forslag. Ingen forslag.

10, Valg. Valgkomiteens forslag opplest av  Bitten Linge.

 . Endringer:

Revisor: Magnar Solemdal, ny. Arnvid Risvik går frå fast revisor til vara.

Hjelpekasserere: Malene Sylte og Randi Haugsbø

  Kjøkkenkomite : Ny: Inger Jørgensen,  Martin Kåre Angvik går fra medlem til vara. Ny vara: Elin Hjertvik,  Grete Nerbø, Marcel J. Charbellet

Arrangementkomite: I tillegg   vara  Anna.Beth Gilje 

      Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret har valgt ny valgkomite: Bitten Linge gjenvalg, Kåre Endresplass og Ståle Eidskrem

  1. Hederstegn.  5 personer fikk hederstegn etter 5 års tjeneste      Det var:  Marie Tverli. Borghild Rosvoll, Anna.Beth Gilje.  De fikk fikk diplom, takk og blomster. Inga Horsgaard og Mary Farstad var ikke til stede og vil få tildelt ved en annen anledning.
  2. Æresmedlem: Det ble ikke utnevnt nye Æresmedlemmer i år.
  3. Disse gikk ut av styret og komiteer og fikk takk og blomster: Ole Sørvik, Sigrun Hagen og Svein Heggdal. Sørvik og Hagen var ikke til stede så de vil få det ved en annen anledning

Leder takket for frammøtet og  opphevet Årsmøtet.

 

0 resultater