Årsmøte og medlemsmøte

Februar er årsmøtetid for Pensjonistforbundets lokalforeninger og tirsdag 11. var tidspunktet for Nesset Pensjonistforening.

Februar er årsmøtetid for Pensjonistforbundets lokalforeninger og tirsdag 11. var tidspunktet for Nesset Pensjonistforening. Leder Einar Olsen åpnet årsmøtet med å ønske de 58 fremmøtte medlemmer velkommen.

Han ba forsamlingen reise seg og minnes de 5 av foreningens medlemmer som var gått bort siden forrige årsmøte, med et minutt stillhet.

Einar gikk så videre til årsmøteforhandlinger der innkalling og saksliste ble godkjent. Einar foretok så konstituering der Mellvin Steinsvoll ble valgt som møteleder og Ingar Hoem som møtesekretær. Til å underskrive møteprotokollen sammen med leder, ble Helge Hestad og Anne Karin Jørstad valgt.

Årsmøteforhandlingene gikk greit unna. Fra årsmeldingen og aktivitetskalenderen for 2019, kan leses om et nytt aktivt år i Nesset Pensjonistforening. Medlemstallet er økende fra 120 i 2018 til 159 i 2019. Medlemsutviklingen fra 2015 til 2019 er en netto økning på 60 medlemmer. Revidert regnskap ble enstemmig godkjent og etter valg til styre med vara samt supplering av valgkomiteen fikk det nye styret slik sammensetning:

Leder Einar Olsen (ikke på valg), nestleder Ingar Hoem (ikke på valg), kasserer Gerd Myklebust (ikke på valg), sekretær Mellvin Steinsvoll gjenvalgt for 2 år, Else Margrete Misund (nyvalgt for 2 år), Anders Gunnstein Myrset (nyvalgt for 2 år). Med bakgrunn i at Else Margrete Misund rykket opp fra varaplass midt i valgperioden, ble Fredny Frisvoll valgt som 3. vara for 1 år. Ved suppleringen av valgkomiteen, ble Synnøve Hammervoll valgt for 3 år.

Møtefunksjonærene takket så for seg og overlot ordet til styreleder. Leder Einar fortok så blomster-overrekkelse til Sølvi Kalset og Ivar Trælvik som gikk ut av styret, samt Nancy Austigard som gikk ut av valgkomiteen. Einar takket forsamlingen og møtefunksjonærer for vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet 2020 var gått over i historien og medlemsmøte ble åpnet.

Etter fellessangen «Blåveispiken» med tonefølge av Ragnar Stubø, Ingar Hoem og Mellvin Steinsvoll, ble ordet gitt til Bjørg Alstad som leste «Ord for dagen». Bjørgs velvalgte ord skapte en fin ramme for møtet videre. Takk til Bjørg for fin fremføring. Mellvin Steinsvoll fikk så ordet til en kort orientering fra det første møtet i eldrerådet i vår nye kommune Molde. Mellvin understreket viktigheten av at de fire pensjonistforeninger i Molde kommune, er aktive opp mot eldrerådet både gjennom formell kontakt og innspill. Eldrerådet skal med hjemmel i lov og forskrift, uttale seg om alle forhold som gjelder de eldre i kommunen og her må pensjonistforeningene være med.

Leder Einar ønsket så leder for Kleive Pensjonistforening Paula Næss Skår velkommen til møtet. Paula hadde bedt om å få komme til Nesset Pensjonistforening for å orientere om planlagt felles samling for de fire pensjonistforeninger i Molde kommune i Kleivehallen 26. august. Samlingen er et ledd i et nærmere samarbeid mellom de fire pensjonistforeninger Midsund Pensjonistlag, Molde Pensjonistforening, Kleive Pensjonistforening og Nesset Pensjonistforening.

Paula orienterte også fra brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal der hun er innvalgt representant for Pensjonistforbundet Møre og Romsdal og nylig er valgt som leder. Hun understreket viktigheten av å ha denne gode kontakten med helsedelen av vårt samfunn.

Dagens program gikk så videre med flott servering fra søstrene Gunnhild Bugge Dahle og Kari Bugges kjøkken. Som alltid, velsmurte snitter og god kaffe med fløte. Deretter kom åresalget og trekning av mange fine gevinster. Med fellessangen «En liten gylden ring», gikk en innholdsrik ettermiddag på eldresenteret gikk mot slutten. Leder Einar takket alle for fremmøte og ønsket vel hjem.

0 resultater