Berhard  Andreas Caspari

Pensjonistmøte 26. februar 2020.

Pensjonistmøte 26. februar 2020.

 

Møtet i februar vil være i Tynset Kulturhus.  Alle pensjonister i Nord-Østerdal er velkommne, enten de er medlemmer i en PENSJONISTFORENING  eller ikke.

Tema for møtet:    VERGEMÅL  ved Bernhard Andreas Caspari.

Vergemål

Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv. Tvungent vergemål kalles fratakelse av rettslig handleevne. Dette kan du lese mer om her. Når det opprettes vergemål vil personen beholde kontrollen over pengene og eiendelene sine, og vil selv kunne ta hånd om sine rettigheter så langt han eller hun klarer. Vergen skal hjelpe til med å ivareta interessene for, og supplere vergehaveren når vergehaveren ikke klarer seg selv. Likevel skal ikke vergen gjøre noe som vergehaveren motsetter seg, og skal alltid høre vergehaveren ved beslutninger av større betydning og når det ellers er naturlig. Vergen skal gi vergehaveren råd, veiledning og bistand når beslutninger skal tas.

Vergemålet kan omfatte personlige og økonomiske forhold, og vergens oppgave er hovedsakelig å disponere midler og ivareta rettigheter for vergehaveren. Praktisk bistand, omsorg og pleie er ikke omfattet av vergemålet.

Vergemålet skal tilpasses den enkeltes behov. Dette betyr at vergemålet ikke skal være mer omfattende enn det behovet vergehaver har for hjelp.

 

Fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

En fremtidsfullmakt er litt som et testament og sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Ved å nedfelle dine ønsker for fremtiden om hvem som skal hjelpe til med hva, kan du sikre at din vilje og dine ønsker blir gjennomført selv om du på et senere tidspunkt i livet for eksempel skulle bli dement.

Fremtidsfullmakt er altså et alternativ til vergemål. Det gir en mulighet til å selv ta kontroll over egne forhold i en potensiell fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.

Ordningen med fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning.

 

Legalfullmakt

Nærstående til et familiemedlem som på grunn av demens eller annen skade eller sykdom ikke kan ta vare på økonomien sin kan gjøre vanlige dagligdagse økonomiske gjøremål på vegne av familiemedlemmet. Handlinger som kan gjøres innenfor ordningen er særlig betaling av regninger, å kjøpe erstatning for eiendeler som blir ødelagt eller utbrukt, betaling av skatter, å gi vanlige gaver av mindre størrelse  ved bursdager, jul og liknende og dekning av vanlig forbruk. Hvis det skal gjøres større disposisjoner må det vanligvis opprettes vergemål. Det samme gjelder hvis familiemedlemmet trenger hjelp til ting som ikke handler om økonomi.

 

Retten følger direkte av loven, og den nærstående trenger ingen fullmakt fra familiemedlemmet for å handle for personen. Representasjonsretten gjelder  i første rekke ektefelle eller samboer, deretter barna og barnebarna

 

0 resultater