Uførepensjonister har til nå blitt skjermet for om lag halve effekten av levealdersjusteringen, fordi de ikke har mulighet til å jobbe lenger for å kompensere for at pensjonen stadig blir lavere for hvert årskull.

Forslag fra regjeringen kan gi stort tap av pensjon

Mye på spill for uføre.

Regjeringen ønsker å fjerne et tillegg til uføre som skjermer for levealdersjusteringen av alderspensjonen fra 67 år.

Dette forslaget kan bety vesentlig lavere alderspensjon for personer som er født i 1954 eller senere og som blir uføre før 67 år.

Forslaget har vært ute på høring siden september, og fristen for å levere høringsinnspill gikk ut 13. desember 2019.

Uførepensjonister har frem til nå blitt skjermet for om lag halve effekten av levealdersjusteringen gjennom et skjermingstillegg til alderspensjonen. Bakgrunnen for at uføre mottar et slikt tillegg er at de ikke har mulighet for å jobbe lenger for å kompensere for at pensjonen stadig blir lavere for hvert årskull.

Ber regjeringen snu

– Vi har ikke et vellykket pensjonssystem når hvert årskull får stadig lavere pensjon. Pensjonssystemet må være sosialt bærekraftig, ha god fordelings- og likestillingsprofil og sikre et anstendig pensjonsnivå også for dem som ikke kan kompensere for levealdersjusteringen, sier leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen.

– Framskrivningen av alderspensjonsnivået for uføre peker bratt nedover – det er et tegn på en pensjonsreform som er på ville veier. Uføre må skjermes for levealdersjusteringen, og vi håper regjeringen også innser dette og ikke går videre med forslaget.

Uføres alderspensjon er allerede svekket

Uføres alderspensjonsopptjening i den nye folketrygden som gradvis innføres fra og med 1954-kullet er allerede svekket.

Med den gamle alderspensjonen fra folketrygden fikk uføre alderspensjonsopptjening frem til 67 år, mens i det nye systemet stopper opptjeningen allerede ved 62 år.

Med full levealdersjustering på toppen av dette vil uføre alderspensjonister få langt lavere pensjon enn hva en arbeidsfør som står i jobb vil kunne få.

Enorme utslag av å bli ufør

En person født i 1970 som har hatt 600 000 i inntekt i 40 år vil få 252 400 kroner i årlig alderspensjon fra folketrygden ved å jobbe til 67 år. Ifølge denne tabellen fra NAV (pdf) må vedkommende jobbe til 70 år og 4 måneder for å kompensere for levealdersjusteringen. Dersom vedkommende gjør det vil den årlige pensjonen bli 324 100 kroner per år.

Blir vedkommende ufør fra 60 år er situasjonen en helt annet. Med regjeringens forslag om å fjerne tillegget som skjermer for levealdersjusteringen vil årlig pensjon fra 67 år bli kun 220 860 kroner, altså over 30 000 kroner mindre enn om vedkommende var arbeidsfør og jobbet til 67 år, og mer enn 100 000 kroner mindre per år enn en dersom man kan kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe lenger.

I tillegg til at alderspensjonen blir vesentlig lavere vil den uføre også som regel ha langt lavere inntekt som ufør i perioden frem til 67 år.

1 av 3 blir berørt

Konsekvensen av regjeringens forslag er alvorlige. Omtrent en av tre personer blir ufør før 67 år, så dette er et forslag som angår svært mange personer. Forslaget vil gi lavere pensjon for uføre, og dermed større økonomiske forskjeller mellom dem som har helse til å stå i jobb, og dem som ikke har det.

0 resultater