Mellvin Steinsvoll

Er sannheten i ferd med å komme på bordet?

Skal man tro rapporten

Skal man tro rapporten som Senter for omsorgsforskning har laget for norske myndigheter, så er de bekymringer som Pensjonistforbundet i lengre tid har gitt uttrykk for, kommet på bordet. Store deler av kommune-Norge har ikke økonomi til å oppfylle lovens krav om en lik og forsvarlig eldreomsorg til folket der de bor. Rapporten som er laget på bestilling av regjeringen, viser at det er store forskjeller mellom kommunene. Hvor godt omsorgstilbud du får, kommer an på hvilken kommune du bor i. Rapporten viser også at det blir brukt mer penger på de under 67 år enn de eldre. 
Pensjonistforbundet kan ikke godta at prioriteringssamfunnet får fritt spillerom. Det som rapporten avdekker er i våre øyner en ren aldersdiskriminering som snarest må opphøre. Forskeren bak rapporten, Oddvar Førland, sier til NRK Nyhetsmorgen at det foregår lovbrudd i mange kommuner. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det rent helsemessig påvirker brukerne betydelig, fordi dette foregår blant de mest skrøpelige menneskene i samfunnet vårt sier Førland. I en tid der arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal være i gang i alle kommuner og fylker, er rapporten på mange måter velkommen. Den viser at Pensjonistforbundets klare bekymringer for kommuneøkonomien, har vært riktig. Dessverre så har ikke de som sitter på ansvaret tatt våre mange bekymringsmeldinger på alvor. Kanskje rapporten vil bidra til at både kommunesektoren v/KS og regjering, vil se situasjon på en annen måte og ta de nødvendige grep for å rydde opp. At regjering og Storting tar med kommunesektor og brukerorganisasjoner i det arbeid som nå må gjøres, vil være fornuftig. Løsninger må komme på plass snart og alle gode krefter må dras med. En situasjon slik rapporten avdekker der det er store variasjoner i eldreomsorgen fra kommune til kommune, kan vi ikke ha i velferds-Norge.
Viktig for en god løsning kan være:
1.  Kommuner og fylker må gis de nødvendige økonomiske muskler som må til for at eldre
      mennesker skal få sine lovfestede rettigheter oppfylt uansett hvor de måtte bo.
2.  Med det økende behov for eldretjenester som vi vet vil komme de nærmeste årene, er det
     viktig at politikerne på de forskjellige nivåer viser vilje til å prioritere eldreomsorg en del år
     fremover.
3.  Uten en sterk bedring i kommuneøkonomien, vil reformen «Leve hele livet» stå i fare for å
     havne i skuffen sammen med så mange andre gode planer.

 

0 resultater