Kommunene har ansvar for å tilrettelegge slik at alle velgere som ønsker det, kan få avgi stemme ved valget.

Slik får du hjelp til å stemme ved kommunevalget

Alle med stemmerett som ønsker å stemme, skal få stemme når det er valg i Norge.

For å ivareta dette, jobber kommunene aktivt med å tilrettelegge lokalene og sørge for at disse er tilgjengelige for alle velgergrupper.

For noen er det snakk om å få litt hjelp når de selv kommer til et valglokale for å stemme. Dette kan alle få, og det er bare å spørre en valgmedarbeider om hjelp. De kan følge deg gjennom hele stemmegivningen og informere deg om alle hjelpemidler og assistere deg i valgavlukket om du ønsker det.

Hjelp til å stemme i valglokalet

Når kommunene velger ut valglokaler, skal de ivareta tilgjengelighet til og i valglokalet. Dette innebærer at det skal være enkelt for alle velgergrupper å komme seg inn i lokalet uten å møte på hindringer. Det skal også være mulig for alle velgergrupper å komme seg enkelt rundt i valglokalene uten å møte på hindringer.

Dette betyr at kommunene må sørge for at det er god plass i og rundt valglokalene. Videre så skal kommunene sørge for at valglokalene er godt skiltet og belyst, slik at alle velgere enkelt kan navigere seg inne i lokalet.

Veiledning

Når du kommer for å avgi din stemme, vil du bli møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Alle valglokaler skal ha valgmedarbeidere som kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. Valgmedarbeideren kan vise deg rundt i valglokalet, og forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier og lister som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du har behov for assistanse for å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du vil be om assistanse til. Eksempelvis kan valgmedarbeideren lese opp alle partinavnene for deg, og så gjennomfører du resten av stemmegivningen selv. Vedkommende kan også bistå deg med å foreta rettelser på stemmesedlene, eller annet du har behov for.

Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Ha med seg ledsager i valgavlukket

Dersom du har behov for assistanse, er det valgmedarbeideren som skal bistå deg med dette. Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper. Denne hjelperen kan være med inn i valgavlukket, i tillegg til valgmedarbeideren.

Det er imidlertid valgmedarbeideren som skal bistå deg ved behov, og det må være tydelig for valgmedarbeideren at det er du som velger som avgir en stemme til det partiet du ønsker å stemme på. Dette er for å hindre utilbørlig press.

I Norge er det ikke mulighet å stemme på vegne av noen, heller ikke om man er verge. Derfor kan ikke ledsager avgi en stemme på vegne av deg som velger – det er du selv som skal avgi denne.

Punktskrift

Dersom du har nedsatt syn eller er blind, finnes det avkryssingsstemmesedler med veiledere i punktskrift.

Avkryssingsstemmesedlene inneholder alle registrerte politiske partier, og du setter et kryss ved det partiet du ønsker å stemme på.

Dersom du ønsker å stemme på en lokal liste/parti som ikke står på oversikten, er det et eget felt hvor dette kan skrives på stemmeseddelen.

For andre kan det være vanskelig å komme seg til et valglokale. Da er det fint å vite at det er mulig å stemme hjemmefra. Dette kalles ambulerende stemmegivning og er noe alle kommuner tilbyr de som har behov for det. Det er ingen formelle krav og det eneste du trenger å gjøre for å søke om dette, er å ringe kommunen din.

Hjelp til å stemme hjemme

Velgere som har behov, kan be kommunen om å få stemme hjemmefra. Valgmedarbeidere fra kommunen vil da komme hjem til deg med nødvendig utstyr, slik at du kan avgi din stemme der du er.

I valgloven står det at velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme.

Når man tar kontakt med kommunen for å stemme hjemme, må man derfor oppgi grunn til at man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Hvordan søker man om å få stemme hjemme?

I valgloven står det at man må søke til kommunen om å få avgi sin stemme hjemme.

Det er imidlertid ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Når må jeg søke om å stemme hjemme?

Kommunen setter selv frist for når man må søke om å stemme hjemme.

Denne fristen skal settes et sted mellom siste tirsdag og siste fredag før valgdagen.

For å få vite nøyaktig frist i din kommune, kan du ta kontakt med kommunen.

Slik foregår stemmegivning hjemme

Å avgi sin stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen
  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen
  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme

 

Hjelp til å stemme på institusjoner

Bor du selv, eller kjenner du noen som bor på institusjon? Alle kommunene sender valgmedarbeidere til sine institusjoner i løpet av forhåndsstemmeperioden.

Dette kan for eksempel være sykehjem, sykehus, fengsler eller militærbaser.

Kontakt din kommune hvis du lurer på når disse kommer til din institusjon.

Alle kommuner er lovpålagt å avholde forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner. I tillegg oppfordres kommunene til å avholde forhåndsstemmegivning på andre institusjoner.

Kommunene skal informere innbyggerne/beboerne om når og hvor dette kommer til å skje.

Hvis du som velger bor på en helse- og omsorgsinstitusjon eller annen institusjon hvor kommunene avholder forhåndsstemmegivning, kan du avgi din stemme der du oppholder deg.

Forhåndsstemmegivning på institusjoner avholdes slik at beboere på disse stedene skal få mulighet til å avgi sin stemme dersom det er vanskelig å komme seg til ordinære forhåndsstemme- eller valglokaler.

Når forhåndsstemmegivningen avholdes er denne imidlertid åpen for alle. Det innebærer at både beboere, ansatte og pårørende kan avgi sin stemme.

Kommunene bestemmer selv når de skal avholde forhåndsstemmegivning på institusjoner. Ta derfor kontakt med din kommune for å få vite nøyaktig tidspunkt.

Legitimasjon

For å avgi din stemme, må du ha med legitimasjon. Dersom du er beboer på en helse- og omsorgsinstitusjon eller i et fengsel, og ikke har legitimasjon, kan en ansatt gå god for at du er den du sier at du er. I slike tilfeller må den ansatte legitimere seg.

Det er ikke anledning for andre velgere å gå god for din identifikasjon.

0 resultater