Mellvin Steinsvoll

Valg 9. september – den viktige innspurten er i gang 

Gode pensjonister

Gode pensjonister, da er innspurten frem til valgdagen 9. september i gang og vi skal delta. Samtidig som politikerne spisser sitt budskap, skal vi sørge for å få frem våre krav til prioritering for en god og verdig eldrepolitikk både i fylkeskommune og kommuner. Vår jobb nr. 1 frem mot valgdagen, vil være å komme i nærkontakt med de politiske partier og de mange som har ambisjoner om å komme i posisjon i kommunestyrer og fylkesting etter valget.
Slik jeg ser det, må pensjonistenes valgarbeid frem mot 9. september, i hovedsak legge til grunn Pensjonistforbundets eldrepolitiske handlingsprogram og Stortingsmelding nr. 15 2017-2018 «Leve hele livet» som er en kvalitetsreform for eldre. For oss pensjonister og eldre, blir det særdeles viktig å få tilbakemeldinger om hvordan de politiske partier vil prioritere for å kunne innfri de klare eldrepolitiske forventninger/krav som stilles i reformen «Leve hele livet» både når det gjelder kvalitet og fremdrift. Har kommunene og fylkeskommunene den nødvendige økonomiske ryggrad som må til for å følge opp den viktige reformen? Vil kommunene og fylkeskommunene opp i alle de andre oppgaver, tåle de utfordringer som ligger i å skape en meningsfylt og trygg hverdag for et sterkt økende antall pensjonister og eldre de neste 10 – 15 årene og samtidig innføre de kvaliteter som reformen setter som krav?  
Enten vi liker det eller ei, må vi bare erkjenne at det er i politikken det aller meste av utviklingen av samfunnet blir tilrettelagt. Det betyr gode venner, at høstens valg blir svært viktig for oss som pensjonister. Vi må bry oss og være tilstede der politikk diskuteres og vi må være på plass der de politiske løsninger skal settes ut i livet. Frem mot valgdagen 9. september skal det arrangeres mange møter med de politiske partiene. Noen er allerede gjennomført og andre kommer på rekke og rad. Møtene arrangeres både som åpne debattmøter med kommunepolitikk på agendaen og andre med fylkespolitikk som tema. Mitt håp er at pensjonistene møter og tilkjennegir sine klare meninger og gir innspill.
Valget blir viktig, men det som er enda mer viktig er at de som ønsker å bli valgt, glemmer luftslottene. De må fremstå med politiske løsninger som er gjennomførlig og troverdige. Det er også viktig å minne listekandidatene om at de som blir valgt, vil etter valget møte en hverdag med klare forventninger om at de løfter som ble gitt i valgkampen skal gjennomføres. Løfter gitt før valget skriftlige eller muntlige, skal være en viktig del av kontrakten mellom politikerne og velgerne. Listekandidatene må også huske at pensjonistene er flinke til å bruke stemmeretten sin og derfor en viktig velgergruppe å ha god kontakt med.
Jeg er selv listekandidat for Ap både til fylkestingsvalget i Møre og Romsdal og kommunestyrevalget i Nye Molde. Mine ambisjoner er å komme i posisjon etter valget og være en god talsmann for en god, verdig og fremtidsrettet eldrepolitikk, for god folkehelse og gode vilkår for et bærekraftig næringsliv med gode trygge arbeidsplasser. Skal jeg nå min målsetting, er jeg avhengig av din tillit og at du gir meg din stemme.
Til slutt vil jeg minne om at hvis det skulle være slik at du er forhindret fra å stemme på valgdagen, kan du ta kontakt med din kommune for å avgi din forhåndsstemme. Jeg håper du bruker din stemmerett og ønsker lykke til med et godt valg både til kommunestyrene og fylkestinget.

0 resultater