Mellvin Steinsvoll

Valget 9. september - et viktig valg for oss pensjonister

Valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer, er en viktig del av de demokratiske rettigheter vi som innbyggere har og som vi skal sette stor pris på. 

Valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer, er en viktig del av de demokratiske rettigheter vi som innbyggere har og som vi skal sette stor pris på. Dessverre er det signaler som gir inntrykk av at denne delen av vårt demokrati, ikke er så forferdelig viktig, spesielt gjør det seg gjeldende blant de yngre velgergrupper. En undersøkelse som har sett på valgdeltakelsen blant de forskjellige aldersgrupper, viser at blant pensjonister ligger deltakelsen på ca. 78 %, mens deltakelsen blant de yngre velgergrupper, ligger på under 50%. Når den gjennomsnittlige valgdeltakelse blir liggende på ca 60 %, må situasjon betegnes som svært lite tilfredsstillende.

9. september skal vi velge personer til kommunestyrene og fylkestinget. De politiske partier er opptatt av å overbevise velgerne om hvor viktig valget er og ofte blir det gitt uttrykk for at det er et verdivalg vi står foran. Når vi vet at det er kommuner og fylkeskommuner som i stor grad er gitt som oppgave å fordele og tilrettelegge for velferdstjenester for innbyggerne, er valget 9. september et virkelig verdivalg for oss pensjonister. Blant de mange viktige og tunge oppgaver som er tillagt kommunene og fylkeskommunen, er eldrepolitikk og folkehelse svært viktige. I de nærmeste 10-15 årene vil vi pensjonister etter hvert bli mange flere. Hver kommune vil i løpet av denne perioden, få en økning på opp mot 50%. Hovedgrunnen til at vi blir mange flere i tiden som kommer, ligger i at svært mange ble født på 1940 og 1950-tallene og at vi lever i et godt land som gjennom de siste 100 år har hatt en flott utvikling både i vår levestandard og livsstandard. At vi pensjonister etter hvert blir mange flere, har vært slått opp som et stort problem for velferdssamfunnet Norge. Dette er rent tøv, vi representerer ikke noe problem, vi er en ressurs. En undersøkelse viser at pensjonistene i Norge utgjør en ressurs som er verdisatt til 25 mrd. og med vilje og evne til å legge til rette på riktig måte, kan denne ressursen økes betraktelig. I midlertid kan økningen i antall eldre i tiden som kommer bli en vanskelig utfordring hvis ikke politikerne er villig til å ta utviklingen på alvor.

Regjeringen har gjennom Stortingsmeldingen «Leve hele livet» lagt klare føringer for en kvalitetshevning innen eldrepolitikken. I løpet av 2019 og videre de tre første årene av den kommende valgperioden, skal kommunene og fylkeskommunene kartlegge egen situasjon, planlegge tiltak og gjennomføre tiltakene. Dette viktige arbeidet er avhengig av vilje til å prioritere eldrepolitikken og at eldrepolitikken har gode og klare talsmenn og kvinner, at vi får sterke røster både i kommunestyrene, i fylkestinget og ikke minst i eldrerådene.

Når vi tar for oss listene over de som stiller til valg 9. september, er pensjonistene sterkt underrepresenterte. Grunnen til at vi er underrepresenterte kan være noe sammensatt, men noe ligger nok i at vi pensjonister ikke har stilt oss til rådighet under nominasjonsprosessen.

For egen del, har jeg stilt meg til rådighet for Arbeiderpartiet både på fylkesplan og til kommunestyret i Nye Molde kommune. Min forutsetning for å stille har vært at jeg skal kunne fronte en god eldrepolitikk og folkehelse, mitt ønske er også at jeg kan bidra til å legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping som gjennom en riktig fordeling kan komme både Møre og Romsdal fylkeskommune og hele vår nye kommune Molde til gode.

Nå er listene klare og like over ferien er valget i gang. Foruten valgdagen 9. september, kan du forhåndsstemme fra 12. august. Vår jobb som pensjonister blir å sikre at vi pensjonister og eldre, får sterke forsvarere av våre rettigheter både på kommune og fylkesplan. Vi må være opptatt av å få inn personer som er sikret bredde i politikken og som har evne og vilje til å samarbeide med pensjonistorganisasjonene.

0 resultater