Kursleder Jens Høibø i aksjon

Kurs for styrer lokalforeninger i Vesterålen og i Lofoten

Pensjonistforbundet arrangerte kurs i styrearbeid for lokalforeningene i Vesterålen og i Lofoten, onsdag 5. juni og torsdag 6. juni 2019.

Det ble gjennomført to undervisningsdager for lokalforeninger i Vesterålen og i Lofoten, onsdag 5. juni og torsdag 6. juni. Fra sentralt hold var Jens Høibø og Anne Grethe Nilsen ansvarlige for undervisningen, og fylkessekretæren i PF Nordland bistod dem.

Onsdag 5. juni – Undervisning på Sortland i Vesterålen
Seks lokalforeninger var representert. Fire lokalforeninger deltok ikke. Det deltok da totalt femten styremedlemmer, herav tre kasserere, og tre valgkomitemedlemmer

Torsdag 6. juni – Undervisning på Alstad i Lofoten
To lokalforeninger var representert med fire deltakere hver. Mao fire lokalforeninger var fraværende. Det deltok sju styremedlemmer, hvorav to kasserere, og ett valgkomitemedlem.

Felles for begge kursdagene
På grunn av lavt fremmøte på begge kursstedene, ble undervisningen gjennomført som en toveis samtale mellom kursholderne og deltakerne.
Det ble gjennomført kurs/samtale med styrerepresentantene om deres gjøremål. De fremmøtte kassererne hadde også en samtale/innføring i Pensjonistforbundets selvlagde regneark som tidligere er tilbydd kassererne.
Tilslutt ble valgkomitearbeidet gjennomgått.
På kursdagen på Alstad, ble også dataansvarlig-funksjonen i lokalforeningene gjennomgått.

Styrerkursene:
Jens innledet med å spørre etter hvilke forventninger som kursdeltagerne har til dagens kurs. Jens brukte underveis flere av disse punktene til å underbygge undervisningen sin.
Han fortsatt med: Hva er formålet med en lokalforening, hvordan en forening kan samarbeide med andre foreninger, styrets sammensetning, hva sier vedtektene om styret, om de tre viktigste nivåene i Pensjonistforbundet og hvordan nivåene kan/skal spille hverandre gode,  styrets arbeidsmetodikk og til slutt om valgkomiteen funksjon og arbeidsmetodikk.

Kassererkurs
Anne Grethe gikk gjennom det utarbeidede regnearket som flere av lokalforeningene allerede bruker. Hun viste hvordan regnearket kan brukes for å oppnå en arbeidsbesparende måte å arbeide med regnskap og budsjett. Samtalene med kassererne brakte frem flere gode momenter som alle tok med seg. De kassererne som ikke har tatt i bruk regnearket, ble overbeviste om at det kan lønne seg å gjøre bruk av det, og regnearket vil bli sendt til disse.

Dataansvarlig-kurs. Det var kun på Alstad at det ble gjennomført en orientering om dataansvarlig funksjonen i et styre. Dette er utvilsomt noe som vil lette styrets i medlemmer i deres styrearbeid.

Oppsummering. Alle deltakerne både på Sortland og på Alstad, var unisont enige i sine tilbakemeldinger til kursholderne, at dette var svært nyttig, og at de utvilsomt vil ha nytte av temaene som hadde vært drøftet, i deres videre arbeid i styrene.
PF Nordland bør se på mulighetene for å gjenta kursene utpå høsten engang, særlig i Vesterålen.

0 resultater