Uttalelse fra Pensjonistforbundet Oslos styre- og utvalgskonferanse 21. mai 2019

Pensjonsoppgjøret 2019 - pensjonene må holde tritt med reallønnsveksten/støtt politisk demonstrasjon 6. juni

Pensjonistene har de siste fire årene fått nedgang i sin kjøpekraft. Underregulering av folketrygden fra 2011 til 2018 har ført til inntektstap for pensjonister på flere 10-tusener av kroner.

 

Pensjonistforbundets rettmessige krav om at pensjonistene får kompensert for lønns- og prisvekst er blitt avvist av regjeringen. For at pensjonistene skal bli hørt, må forhandlingsretten som ble avviklet i 2011 gjeninnføres. Dagens praksis der regjeringen «fastsetter» pensjonene avvikles.

 

På sett og vis faller dette sammen med en generell samfunnstrend, med økende forskjeller og voksende avmakt. Da pensjonsreformen ble vedtatt, var frykten for at synkende pensjonsalder og økende gjennomsnittsalder skulle svekke velferdsstaten. Nå viser det seg at folk står lenger i arbeid, og det er større fleksibilitet i uttak av pensjon. Samtidig gir pensjonsreformen noen utfordringer som forskjeller i levealder, sosioøkonomiske forhold, lavere pensjoner og kort uttak av pensjon.

 

Det er urimelig om en stor gruppe i samfunnet ikke får ta del i samfunnets generelle velstandsutvikling. Nedgangen i realinntekt for pensjonister er i noen grad en konsekvens av pensjonsreformen. Derfor må sentrale deler av reformen som underregulering og levealdersjustering endres. Vi krever derfor at Pensjonistforbundet får forhandlingsrett på linje med det bøndene har i landbruksoppgjøret. Pensjonistene må få en realinntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet.

 

 

0 resultater