Medieinteressen var stor, da årets trygdeoppgjør var klart den 21.5. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen og statsråd Anniken Hauglie måtte svare på mange spørsmål.

Trygdeoppgjøret ferdig - forskjellene øker

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet 21. mai, og resultatet er at pensjonistene i snitt får en krone mer pr. dag å rutte med. Regjeringen nekter å imøtekomme Pensjonistforbundets krav om forhandlingsrett og tviholder på dagens pensjonsregime med underregulering.

2019 går dermed mot å bli det femte året på rad uten realvekst i inntekten for alderspensjonistene. Pensjonene øker med 2,4 prosent på årsbasis (2,3 prosent fra mai), og prisveksten for 2019 er anslått til 2,4 prosent av Teknisk beregningsutvalg (TBU). Dermed går det i beste fall mot en minimal økning. 

Med dagens underregulering av pensjonene på 0,75 prosent sammenlignet med gjennomsnittlig lønnsvekst, så øker forskjellene mellom yrkesaktive og pensjonister. Pensjonister får ikke ta del i den samme velstandsutviklingen som de yrkesaktive. Mens lønnsmottakere har økt sin kjøpekraft de siste fem årene, har pensjonister sett prisene stige langt mer enn pensjonene.

En gjennomsnittlig pensjon fra folketrygden var på 217 000 kroner i 2014. En slik pensjon har vokst til 236 300 kroner i 2019, mens den måtte ha økt til 245 500 kroner for å holde tritt med prisveksten. Justert for prisveksten har en gjennomsnittlig pensjon samlet blitt redusert med 31 500 kroner de siste fem årene. I 2019 er pensjonen 9 200 kroner lavere enn om den hadde fulgt prisveksten i perioden.

Trykk her for å lese mer om hvor mye pensjon og minstepensjon øker med

Da pensjonsreformen ble innført i 2011, mistet pensjonistene muligheten til å forhandle om resultatet av trygdeoppgjøret. Det ble erstattet av en automatisk regulering med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent. Pensjonistforbundets krav er at forhandlinger gjeninnføres, og at pensjonene øker på linje med lønnsveksten. I trygdedrøftingene var det imidlertid ingen endringsvilje å spore hos regjeringen.

Pensjonister har samme behov for realinntektsvekst som resten av befolkningen. Det har festet seg et inntrykk av at vi i Norge ikke har råd til å regulere pensjonene i takt med lønnsutviklingen. Dette er feil. Nasjonalinntekten øker stadig. Det er denne som fordeles mellom stat, kommune, bedriftseiere, arbeidstakere og pensjonister gjennom lønns- og trygdeoppgjøret. Regulering av pensjon dreier seg altså ikke om hva samfunnet har råd til, men om fordelingen av verdiskapingen. Pensjonistforbundet mener pensjonistene skal få ta del i denne på lik linje med andre grupper.

- Nå er det nok, vi fortjener bedre, sier forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen. - Vi vil protestere foran Stortinget 6. juni klokken 12. Vi kjemper for at pensjonene skal øke på linje med lønnsveksten, og for reelle forhandlinger i trygdeoppgjøret! Vi ser frem til å demonstrere, og håper mange vil møte opp og støtte vår sak denne dagen. Dette handler om en rettferdig pensjon for både dagens og fremtidens pensjonister. Alle fortjener å få ta del i velstandsutviklingen.

0 resultater