Pensjonistene går mot nok et trygdeoppgjør uten økt kjøpekraft. -  Nå er det nok, skriver generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.

Nå er det nok - vi fortjener bedre!

Neste uke gjennomføres det årlige trygdeoppgjøret - inntektsoppgjøret for 940 000 alderspensjonister. Mens lønnsmottakerne vil få økt kjøpekraft i år, går pensjonistene mot et nulloppgjør. Det betyr stillstand, ingen reell økning av pensjonen, null kroner mer å handle for!  

Vi går altså nok et elendig oppgjør i møte, etter at realinntekten til pensjonistene allerede har falt fire år på rad. Hvor lenge skal dette fortsette?  

Tapt realinntekt 

Frem til 2011 fikk pensjonistene den samme velstandsutviklingen som lønnsmottakerne. Det ble sikret gjennom å oppregulere pensjonene i takt med lønnsveksten. Men med pensjonsreformen ble det innført en underregulering av pensjonene. Forhandlingene i trygdeoppgjøret opphørte, og det ble innført et fast fratrekk på 0,75 prosent av lønnsvekst når pensjonen skulle reguleres. 
Dette har ført til at pensjonene hvert eneste år de siste fire årene har økt mindre enn prisveksten. Kjøpekraften av en gjennomsnittlig pensjon har i perioden 2014 til 2019 blitt redusert med til sammen 30 000 kroner, som følge av at den ikke har holdt tritt med prisene.  

Årets oppgjør vil gi en økning på omtrent 450 kroner i måneden før skatt for en gjennomsnittlig pensjon fra folketrygden. Samtidig vil prisene stige - bomavgifter, strømpriser, brød og melk. Alt stiger og spiser opp de ekstra pensjonskronene. 

Gi oss forhandlingsretten tilbake! 

Pensjonistforbundet krever forhandlingsretten tilbake, og at pensjonistene skal få om lag det samme som lønnsmottakerne. Vi får ofte høre at en anstendig pensjonsregulering er for dyrt, men det er en myte! For hva vil det egentlig koste å fjerne underreguleringen på 0,75 prosent?  
NAV opplyser at innsparingen ved underreguleringen av alderspensjon i folketrygden var på 1,45 milliarder kroner i 2018. Det er mye penger. Men la oss sette det i en sammenheng; NAV utbetaler om lag 1,2 milliarder kroner hver dag, 365 dager i året. Hvis litt i overkant av én dags ekstra utgifter er det som knuser den økonomiske bærekraften, er det grunn til bekymring.  

I lønnsoppgjørene er det reelle forhandlinger mellom partene, og det gis generelle tillegg og lavlønnstillegg. Det reduserer lønnsforskjellene og gir en høyere prosentmessig økning for utsatte grupper. For pensjonistene derimot, er det lik prosentmessig økning for alle, som gjør at inntektsforskjellene bare øker – de som har mest får mest, og de som har minst får minst. Og blant pensjonistene er det 65 000 enslige minstepensjonister som lever med en pensjon under EUs fattigdomsgrense.  
Hvorfor skal medinnflytelse og arbeidet med å redusere inntektsforskjellene stoppe opp ved pensjonsalder?  

Generasjonsbroen 

Med underreguleringen vokser inntektsforskjellene mellom pensjonister og lønnsmottakere for hvert år man er pensjonist, og de opptjente pensjonsrettighetene svekkes. Disse problemstillingene går på tvers av generasjoner.
Når vi i Pensjonistforbundet jobber mot underreguleringen av pensjon, jobber vi samtidig for rettighetene til de som er unge i dag. Vi kjemper for anstendige pensjonsnivåer både for dagens pensjonister og fremtidige generasjoner. Dette er mulig å oppnå innenfor ordinære budsjettrammer og innenfor handlingsregelen, og handler om politiske prioriteringer. 
Vi må ikke lage en generasjonskonflikt mellom yrkesaktive og pensjonister. I det lange løp vil den som er yrkesaktiv i dag være pensjonist i morgen. – vi kjemper for felles sak! 

Nå er det nok! 

Vi har fått nok av ansvarsfraskrivelse, dårlige unnskyldninger og handlingslammelse. Vi har fått nok av at våre opptjente rettigheter svekkes i en av verdens sterkeste økonomier. Vi har fått nok av å bli umyndiggjort og stå uten mulighet til å forhandle i et av verdens beste demokratier.  

Pensjonistene fortjener å få den samme inntektsveksten som resten av samfunnet. De fortjener å kunne forhandle sin egen inntekt. De fortjener å vite at barnebarna deres skal få en rettferdig pensjon. 

Pensjonistene fortjener bedre! 

 

 

0 resultater