Planlagt Kommunal underbudsjettering i Nittedal

Eldreomsorg i Nittedal er underbudsjettert og rådmannen vil kutte i tjenestetilbudet

Trykket i Varingen 8. mars 2013

Tankene bringes fort i retning av underbudsjettering når vi leser Nittedal-rådmannens nye forslag til budsjettjustering. Innen helse og omsorg er det foreslått kutt på vel 3 millioner kroner. Det skal kjøpes færre plasser, stillinger skal holdes åpne, overtidsbruk skal reduseres, det skal brukes færre ekstravakter og færre vikarer ved korttidssykefravær. Samtidig har den politiske ledelsen forutsatt at kuttene ikke skal gå ut over tjenestetilbudet. Er det mulig?

I fjor var det et merforbruk på 5,3 milloner i enhet for pleie-, rehabilitering og omsorg, kunne vi lese i Varingen 27.02.13. Kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen økte betydelig. En sykehjemsplass koster mer enn kr 800.000 pr./per år. Det er mer enn sannsynlig at den økningen fortsetter ettersom det stadig blir flere eldre i kommunen.
 
Samtidig øker presset fra A-hus i ly av samhandlingsreformen for at kommunen raskere skal ta ansvar for dårligere pasienter. Tror virkelig Nittedal kommune at det er mulig å effektivisere ansattes tidsbruk slik at nytt og større underskudd kan unngås med slike utviklingstrekk? Det går ikke fram av rådmannens forslag hvordan det i så fall skal skje. Dermed står vi tilbake med at tjenestetilbudet i virkeligheten må reduseres dersom underskudd skal unngås.
 
Rådmannens forslag finner vi på kommunens hjemmesider på sakskartet for møte i formannskapet 11.03.13. Forslaget skal behandles i kommunestyret 18.03.13. Det er vel trolig at også Fylkesmannen vil være interessert i kommunestyrets vedtak for å se om kommunen driver underbudsjettering.

 

0 resultater