Aktivitet/Handlingsplan 2019 - Askøy

Vedtatt på årsmøtet 2019.

Pensjonistforbundet Askøy

Aktivitetsplan/Handlingsprogram 2019, behandlet og godkjent på årsmøte 19.februar 2019.

Pensjonistforbundet Askøy, med sin 310 medlemmer, skal være en tydelig røst for eldre og pensjonister på Askøy.

Vi vil engasjere oss innenfor områdene Helse, Økonomi, Kultur, Trygghet og Tilgjengelighet. Saker som er viktige og betyr mye for pensjonisters hverdag.

Forbundets handlingsprogram bygger på:

Politisk Innflytelse

Økonomi og arbeidsliv

Trygg alderdom

Aktivitet og deltakelse

Forbundets visjon er:

Tydelig, Sterk og Synlig

Forbundets verdier:

Inkludering, medbestemmelse og innflytelse

Hovedmål for Pensjonistforbundet Askøy:

1. Politisk innflytelse

-Styrke og synliggjøre Pensjonistforbundet som sterk og tydelig samfunnsaktør på vegne av pensjonister og uføretrygdede på Askøy.

Gjennom samarbeid med andre lag og organisasjoner på Askøy, vil en styrke pensjonisters innflytelse på lokale politiske beslutninger, som angår dem.

Delta og følge tett opp arbeidet i Eldrerådet.

Delta i offentlig/ lokal samfunnsdebatt vedrørende eldresaker. Spesielt viktig i år med kommune- og fylkestingsvalg.

2. Økonomi og arbeidsliv

Være tydelig i kampen mot fortsatt underregulering av pensjonen. Det er viktig å understreke at på de siste fire årene, har prisene steget mer enn pensjonen.

I denne sammenheng er det derfor enda viktigere at pensjonister får den samme mulighet til å påvirke fordelingspolitikken gjennom forhandlinger, som de yrkesaktive.

Dette føyer seg inn i den generelle kampen mot aldersdiskriminering i alle former.

Videre vil vi arbeide for at kommunen skal kunne tilby månedlige fakturering av kommunale avgifter, der eldre innbyggere ønsker dette.

3. Trygg alderdom

Meld. St. 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» - En kvalitetsreform for eldre, vil måtte ha vår oppmerksomhet og deltakelse i tiden fremover. Denne reformen skal gis innhold lokalt også i Askøy kommune, og vil bli et sentralt tema ikke minst i eldrerådets arbeid. Reformen vil berøre alle forhold som har betydning for at det skal være trygt å bli eldre som innbygger på Askøy. Målgruppen er hjemmeboende eldre 65 +, og eldre som bor på institusjon. Denne målgruppen har ulike forutsetninger og stor variasjon over behov og ønsker. PÅ denne bakgrunn vil reformen være viktig og sentral i vårt lokale arbeid. www.levehelelivet.no

4. Aktivitet og deltakelse

Vi har som mål å gjennomføre 9 medlemsmøter i 2019, med bl.a. fokus på relevante tema/problemstillinger, som:

- Velferdsteknologi

- Digital opplæring av eldre

- Arbeide for å styrke antall aktivitets sentre, lokale møteplasser. Gjerne på tvers av generasjoner i lokalmiljøer på Askøy.

- Møte med politiske partier som deltar i det lokale kommunevalget

- Sentrale forelesere om aktuelle lokale/sentrale tema.

- Lokalhistorie v/ Erling Virkesdal

- Eldrerådsarbeidet v/ leder i eldrerådet

- Orientering om aktiviteter som tilbys eldre på Askøy v/ leder i frivillighetssentralen/eller andre.

- I tillegg vil noen møter ha fokus på det sosiale med bl. Basarer osv..

- Styret vil videre arbeide med å få tilbud på ulike kulturarrangementer for medlemmene (Kino-Teater-Konserter), med mulighet for gunstige billettordninger.

I tillegg til det som måtte være av tiltak/aktiviteter som kan tilbys gjennom samarbeid med andre lag og foreninger på Askøy.

I forhold til vårt arbeid vil styret være avhengig av å få etablert gode rutiner for medlemsinformasjon, enten via media, epost utsendelser eller korte tekstmeldinger på den enkeltes mobil. Også vår hjemmeside på nettet vil bli aktivisert for fortløpende informasjon. Til dette siste vil vi være avhengig av at det enkelte medlem følger opp med informasjon om deres epost adresser eller mobiltelefon nummer, til oss.

Det arbeides videre i perioden med å verve medlemmer til Pensjonistforbundet lokalt.

Forbundets epost adresse på Askøy er: pensjonistforbundet.askoy@outlook.com

Hjemmeside: http://www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/10022062-pensjonistforbundet-askoy

0 resultater