Leder i Søndre Nittedal Pensjonistforening

Kommunal prioritering - Lovfestet rett til sykehjemsplass på medisinsk grunnlag

Søndre Nittedal Pensjonistforening er enig med Pensjonistforbundet.

Kommunal prioritering; omsorg eller kulturhus?


Av Svein Moldestad, Hagan     Publisert 02.10.2013  Varingen

Jeg har i sommer blitt innlagt fem ganger på A-hus og i september på rehabiliteringsavdelingen på Døli. Jeg har opplevd mange triste skjebner og sett store lidelser, blant annet hos mange eldre. Med slike opplevelser vil vel de fleste av oss tenke: Har offentlige myndigheter gjort nok for å ta sitt omsorgsansvar for eldre. Hva har for eksempel Nittedal kommune gjort? 

Jeg har truffet mange kommunalt ansatte som gjør en beundringsverdig innsats. Jeg kan dessverre ikke se at den kommunale toppledelsen ligger på tilsvarende høyt nivå. Heller ikke på organisering av arbeidet for å unngå byråkratisk dobbeltarbeid. 

 

Innen eldreomsorgen har regjeringen fastsatt en verdighetsgaranti. Den pålegger kommunene blant annet å tilby enerom til eldre som bor på helseinstitusjon. Videre skal eldre ha en riktig og forsvarlig boform ut fra vedkommendes behov og tilstand. I Nittedal mangler vi nå et økende antall sykehjemsplasser. Noen plasser kjøpes i andre kommuner. Hva skjer hvis noen ikke ønsker å bo i en annen kommune? 

 

På rehabiliteringsavdelingen på Døli er det åpnet for å ta i bruk åtte enerom til dobbeltrom. Jeg har opplevd at livet på dobbeltrom utgjør en stor belastning for begge som bor der. Særlig om natten. Det er fristende å foreslå at ordføreren og varaordføreren prøver ut en slik boform en natt. 

 

Rehabiliteringsavdelingen fungerer i dag langt på vei som et sykehjem. Dermed reduseres rehabiliteringstilbudet. Dette skjer samtidig som den politiske ledelsen har vedtatt at bygging av kulturhus/kirke skal prioriteres foran utbygging av heldøgns omsorg for eldre innbyggere. På tross av at bygging av kommunale kulturbygg ikke er lovpålagt, mens en verdig eldreomsorg er lovpålagt. Den kommunale toppledelsen går dermed mot regjeringens påbud. 

 

Den kommunale økonomien i Nittedal går mot et betydelig underskudd i 2013. Det er foreslått store kutt innen de fleste sektorene og ytterligere kutt er varslet. Samtidig har kommunen store utfordringer på lovpålagte områder hvor kommunen ikke fyller kravene. Dette kan medføre en øking av den store belastning mange ansatte har. Jeg begynner å undres på om fagforeningene er enige i en slik utvikling? 

 

Spørsmålet blir så om vi innbyggere i Nittedal virkelig ønsker at bygging av kulturhus og kirke skal prioriteres foran utbygging av blant annet omsorg for lidende eldre i kommunen. Er vi virkelig kommet så langt her i bygda at vi har tapt medfølelse for andres problemer? Ønsker vi en slik utvikling?

 

To partier fra borgerlig side, FRP og KrF stemte for å fremme forslag for stortinget om Lovfestet rett til sykehjemsplass på medisinsk grunnlag. Ved en avstemming i stortingets behandling den 17. juni av stortingsmelding nr. 29, «Morgendagens omsorg». De øvrige partier stemte fortsatt nei. Våre 700 000 pensjonister, som alle er velgere, må konstatere at det fremdeles er et stykke vei å gå for å få lovfestet rett til sykehjemsplass.

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal har i lang tid arbeidet for lovfestet rett til sykehjemsplass, basert på et medisinsk grunnlag. Gjennom vedtak i lokallag, fylkesforeningen og Pensjonistforbundets landsmøte, er kravet prioritet nr. én for Pensjonistforbundet. Det har vært lobbet og diskutert med samtlige politiske partier, uten at man i dag har en slik lovfestet rett. Imidlertid mener regjering og departement at dagens lovverk hjemler en slik rett, noe som mange kommuner ikke er enige i eller etterkommer. Dette viser at regelverket ikke er godt nok kommunisert.

Mange eldre pleietrengende med medisinsk behov får i dag ikke et verdig og nødvendig omsorgstilbud. Oppslag i media bekrefter dette. Dette skyldes et uklart regelverk, og denne situasjonen er ikke akseptabelt i vårt land. De svakeste må ikke nedprioriteres med bakgrunn i økonomiske vurderinger. Det er kommunenes ansvar å sørge for å forvalte lovpålagte oppgaver før man iverksetter andre tiltak og aktiviteter.

Forslaget om lovfestet rett til sykehjemsplass ble besluttet på Pensjonistforbundets Landsmøte sist sommer som en av de viktigste kampsaker. Forslaget var fremmet av Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal.

Den sittende regjering har lovet 12000 nye sykehjems plasser innen 2015. På landsbasis er det de siste fem år bygget kun 69 nye sykehjemsplasser, iflg. Kommunal rapport. Virkeligheten er at man i dag bygger ned antall sykehjemsplasser til fordel for omsorgsboliger, noe som gir et dårligere omsorgstilbud. Også eldre pleietrengende i vårt eget fylke har erfart dette, noe som Pensjonistforbundet har reagert på, og vil fortsette med dette.

De svakeste i vårt samfunn skal ikke bli nedprioritert grunnet økonomiske diskusjoner mellom kommunene og regjeringen, eller innad i kommunen. Dette er politikernes ansvar å sørge for. Valget til høsten kan være avgjørende for våre aller svakeste pleietrengende.

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal

Jakob Strand

Fylkesleder.

 

0 resultater