Fra årsmøtet 19.februar 2019. 

En tydelig røst for eldre på Askøy.

Pensjonistforbundet Askøy, med sine vel 300 medlemmer, har denne uken gjennomført sitt første ordinære årsmøte, og med det starten på et fornyet engasjement for pensjonister på Askøy.

-En tydelig røst for pensjonisters hverdag!

Pensjonistforbundet Askøy, med sine vel 300 medlemmer, har denne uken sitt første ordinære årsmøte, og med det gitt starten på et fornyet engasjement for pensjonister på Askøy.

Vi håper gjennom dette å kunne gi pensjonister på Askøy en tydelig røst. Engasjere oss innenfor områdene helse, økonomi, kultur, trygghet og tilgjengelighet, saker som betyr noe for pensjonisters hverdag.

En sentral arena for dette arbeidet, vil bl.a. være Eldrerådet i Askøy kommune, og gjennom frivillighets arbeidet, som gjøres i kommunen. Her ønsker vi å bidra positivt med å gi disse viktige områdene vår oppmerksomhet, og engasjement.

Dette vil kreve av oss, et utstrakt samarbeid med ulike lokale pensjonistforeninger, og lag. Som i dag utfører et kjempearbeid med å tilby ulike aktiviteter for eldre på Askøy. I tillegg ser vi for oss et konstruktivt samarbeid med representanter for de ulike politiske partier her på Askøy. Partier som i utgangspunktet skal ivareta en helhetlig politikk for alle innbyggerne i Askøy, ikke bare for eldre/pensjonister. Vi har barn og barnebarn, som vårt felleskap også skal ivareta, dette er selvsagt også viktig for oss som er besteforeldre og pensjonister. Vårt inntrykk er at Askøy kommune gjør en god og samvittighetsfull jobb for eldre på Askøy, tross budsjettmessig uforutsigbarhet, og nedtrekk. Noe som dessverre over tid har gjenspeilet en nasjonal og til dels lokal politisk prioritering.

I siste møte i Eldrerådet, ble det blant annet gitt orientering om kommunens arbeid med Velferdsteknologi i eldreomsorgen, og utfordringer knyttet til Fastlegeordningen i kommunen. Disse sakene vil vi lokalt følge opp nærmere, samt kommunens tilnærming til den store reformen «Leve Hele Livet».

Som eldre og pensjonister, krever vi selvsagt ikke å bli forfordelt i den kommunale prioriteringen, men vi mener det vil være viktig for oss som et pensjonistforbund, å være en tydelig røst, og peke på utfordringer som eldre og pensjonister har lokalt og nasjonalt.

Pensjonistforbundet har i dag på nasjonalt nivå ca. 260 000 medlemmer. Vi har medlemmer i alle politiske partier, og med dette en stor mulighet for å påvirke partienes programarbeid, og som blir svært viktig foran årets kommune- og fylkestingsvalg.

Av sentrale og viktige saker vårt landsmøte har pekt på for arbeidet i perioden, er:

- Kampen mot aldersdiskriminering, i alle former.

- Kampen mot underregulering av pensjon. Prisene økte mer enn pensjonen for fjerde år på rad.

- Gi pensjonister den samme mulighet til å påvirke fordelingspolitikken gjennom forhandlinger, som de yrkesaktive har.

- Gi eldre mulighet til å delta i den digitale utvikling.

I vårt arbeid lokalt på Askøy, håper vi på et godt samarbeid med kommunen, Frivillighetssentralen og de ulike lag og foreninger, som arbeider for eldre og pensjonisters gode hverdag.

Pensjonistforbundet Askøy

Magnus E. Johannessen, Leder

Ronald Berntzen, nestleder

 

pensjonistforbundet.askoy@outlook.com

0 resultater