Årsmøte

Protokoll årsmøte 6. februar 2019

Protokoll fra årsmøte 6. februar 2019
Merk:  Punkt 6  Innkomne forslag

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FROGNER PENSJONISTFORENING  

06.02.2019

      Dagsorden:

 1. Åpning-velkomst

Leder Kari Firveld åpnet møtet og refererte til vedtektene § 5 hvor bl.a          

- årsmøtet må avholdes innen utgangen av februar

- innkallingsfrist er senest 2 uker før møtet..
Begge punktene må være oppfylt.  Kunngjøring ble offentligjort 9.Januar 2019

Årsmøtet godkjente enstemmig innkallingen.

 

 1. Valg av dirigent, sekretær og 2 møtedeltakere til å underskrive protokollen.

Årsmøtet valgte enstemmig Kari Firveld som dirigent, Lillian Dalen som sekretær. Berit Thue og Inger Amdal ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 1. Årsberetning:

Årsberetningen ble lest opp av Lillian Dalen.

Merknad: Uteglemt informasjon om trim hver mandag kl. 10 -11

Årsberetningen ble godkjent.

 

 1. Regnskap:

Kasserer Per Gunnar Olstad presenterte regnskapet og orienterte litt om de forskjellige postene.

Regnskapet og orienteringen ble godkjent.

 

 1. Revisjonsberetning:

Revisor Tove Kittelsen leste opp revisjonsrapporten, hun anbefalte at det fremlagte regnskap blir godkjent som foreningens regnskap for 2018.

Revisjonsberetningen ble godkjent.

 

 1. Innkomne forslag:

Forslag fra Jan T. Lilletvedt:

Frogner pensjonistforening meldes ut av Pensjonistforbundet.

Begrunnelse:

På Pensjonistforbundets landsmøte i juni 2018 ble det behandlet fire forslag som alle vil berøre til tilsluttede pensjonistforeningers selvstendige stilling:

1.  Høyere kontingent og ens kontingent for alle med unntak av kollektivt tilmeldte
     organisasjoner

2.  Foreningene skal hete Pensjonistforbundet + stedsnavn

3.  Opprette en pool av kursholdere og foredragsholdere og forsterke opplæring.

4.  Eierskap til lokalforeningene skal utredes før neste landsmøte i 2021.

Alle fire forslag har vært behandlet i sentralstyre og landsstyre og er støttet av disse.

Forslag nr. 2 ble forkastet av landsmøtet.  De øvrige forslag ble vedtatt, dog mot 23 stemmer for forslag nr. 4. 

Frogner pensjonistforening er frivillig tilsluttet Pensjonistforbundet,  bl.a. ved kontingent fra medlemmene for å støtte Forbundets arbeid.  Da disse fire forslagene støttes av både sentralstyret og landsstyret, anses dette som en klare inngripen i de tilsluttede pensjonistforeningenes selvstendige status, Dette viser en holdning i Pensjonistforbundets ledelse som vi ikke liker.

 

De øvrige medlemmer av foreningens styre støttet Jan Lilletvedts syn på de fire forslagene, men viste til at forslag nr. 4, som er det mest vidtgående av forslagene, først kan gjennomføres av Pensjonistforbundet etter en eventuell tilslutning på neste landsmøte i juni 2021.Foreningens styre ønsker å følge utviklingen i Pensjonistforbundet en tid. Får så å ta forslaget opp igjen på pensjonistforeningens årsmøte i februar 2020 eventuelt 2021.

 

Ved avstemming fikk Jan Lilletvedts forslag ikke den nødvendige tilslutning fra 2/3 av stemmene, og foreningens styre ble derved bedt om å følge utviklingen i Pensjonistforbundet videre, og ta saken opp igjen på neste årsmøte.

 

 1. PF Akershus årsmøte mars 2019.

Styret foreslo følgende delegater: Berit Børke, Jan Lilletvedt og Per Gunnar Olstad.

Vararepresentanter: Lillian Dalen og Bjørg Wiker

Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget.

 

 1. Styrehonorar
  Ingen endring av styrehonoraret, forblir kr. 10 000,-.
  Godkjent av årsmøtet.

   
 2. Valg      

Leder for valgkomiteen, Helge Buseth, presenterte valgkomiteens forslag:

 

 

 

Funksjonstid

Styret
Leder

 

Kari Firveld

 

1 år

 

2019

Nestleder

Jan Lilletvedt

Ikke på valg

2018 - 2019

Sekretær

Lillian Dalen

Gjenvalg

2019 - 2020

Kasserer

Per Gunnar Olstad

Ikke på valg

2018 – 2019

Styremedlem

Berit Børke

Gjenvalg

2019 - 2020

Varamedlem

Bjørg Wiker

Ikke på valg

2018 - 2019

 

 

 

 

Revisorer

Tove Kittelsen

Gjenvalg 1år

2019

 

Per Thue

Ny

2019 - 2020

Vararepresentanter

Leif Hoel

Ikke på valg

2018 – 2019

 

Knut Erik Gjestang                                        

Ny

2019 – 2020

 

 

 

 

Festkomiteen

 

 

 

Leder

Solveig Strøm

Gjenvalg

2019 - 2020

 

Ingeborg Lilletvedt

Gjenvalg

2019 - 2020

 

Solveig Olsen Flatås

Gjenvalg

2019 - 2020

 

Inger Skoglund

Gjenvalg

2019 - 2020

 

Berit R. Skydsrud

Ny

2019 - 2020

 

 

Inger Julie Amdal

Ikke på valg

2018 - 2019

 

 

Eldis Hansen

Ikke på valg

2018 - 2019

 

 

Unni Jensløkken

Ikke på valg

2018 - 2019

 

 

Anne Øygarden

Ikke på valg

2018 - 2019

 

 

Torkjell Øye

Gjenvalg

2019 - 2020

 

 

Harald Økern

Ikke på valg

2018 - 2019

 

 

Asbjørn Ruud

Ikke på valg

2018 - 2019

 

 

Knut Merli

Gjenvalg

2019 - 2020

 

 

Oddvar Jensen

Ny

2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

Tur/Reisekomiteen

Ivar Børke

Gjenvalg

2019 - 2020

 

 

Berit Børke

Gjenvalg

2019 - 2020

 

Vararepresentant

Marit og Kjell

Gjenvalg

2019 - 2020

 

 

 Gulbrandsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantskapet

Frogner Grendehus

Representant

 

 

Kari Firveld

 

 

1 år

 

 

2019

 

Vararepresentant

Jan Lilletvedt

Ikke på valg

2019

 

 

 

 

 

 

Styret for Stiftelsen

Frogner Aktivitessenter

Representant

 

 

Helge Buseth

 

 

Ikke på valg

 

 

2018 - 2019

 

Vararepresentant

Kari Firveld

Gjenvalg

2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

Brukerstyret for stiftelsen Frogner

Aktivitetssenter

 

 

 

 

 

 

 

Representant

Solveig Strøm

Ny

2019

 

Representant

Kari Firveld

Ny

2019

 

 

 

 

 

 

Valgkomite

Helge Buseth

Gjenvalg

 

 

 

Ellen Ausen

Gjenvalg

 

 

 

Ragnhild Elmholt

Ny

 

     

 

Årsmøte godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling.

 

 

 1. Avslutning, årsmøte:

Kari takket alle som nå går ut av verv, og alle som har sagt seg villige til å fortsette, og de som har tatt på seg verv i foreningen for første gang. Takk til alle medlemmene som har møtt fram.

                                              Frogner, 6. februar 2019Kari Firveld, leder                                              Lillian Dalen,  sekretær

 

            Inger Amdal                                                       Berit Thue

0 resultater