Landsstyret vedtok resolusjon om forholdene i eldreomsorgen

Riksrevisjonen har i en ny rapport avslørt store mangler i eldreomsorgen. Landsstyret i Pensjonistforbundet krever derfor omgående handling for å utbedre forholdene.

Dokument 3:5 (2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen ble overlevert Stortinget 20. november. På bakgrunn av den har landsstyret i Pensjonistforbundet 4. desember 2018 vedtatt følgende resolusjon:

«Riksrevisjonens rapport viser at det er store utfordringer med pasientsikkerheten i eldreomsorgen. Eldre pasienters ønsker og behov er ikke godt nok utredet. Tildelingen av helse- og omsorgstjenester fremstår som svært tilfeldig. Brukerne blir ikke hørt i saker som angår dem. Ansatte har mangelfull kunnskap om samtykkekompetanse og klagerettigheter for eldre. Det er lav tilsynsaktivitet, lite forskning og få gode kvalitetsindikatorer.

Funnene i rapporten er dessverre ikke overraskende for oss. Gjennom flere år er de kritikkverdige forholdene i eldreomsorgen blitt påpekt i tilsynsrapporter fra Helsetilsynet, rapporter fra Riksrevisjonen, av Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter, av KS, samt i ulike forskningsrapporter.

På vegne av pensjonistene i Norge krever Pensjonistforbundet at det må bli slutt på å overse fakta om eldreomsorgen. Riksrevisjonens rapport må omgående følges opp med handling. Kommunene må settes i stand til å utøve eldreomsorgen slik at sikkerheten til pasientene ivaretas. Eldrerådene må involveres og selv ta initiativ. Pensjonistforbundet bidrar gjerne konstruktivt med vår kompetanse om forholdene i eldreomsorgen.»

0 resultater