Nesset Prestegård

Novembermøte i Nesset Pensjonistforening

Tirsdag 13. november ble Nesset Pensjonistforenings medlemsmøte åpnet.

I leder Ivar Trælvik sitt fravær, ble ledelsen overtatt av foreningens nestleder Anne Marie Lervoll som ønsket de nær 60 medlemmer velkommen til møtet. Anne Marie orienterte om dagens program og overlot så arenaen til musikerne Ragnar Stubø og Ingar Hoem som spilte opp til sang som forsamlingen deltok lystig i.

I ord for dagen holdt Gerd Myklebust en minnetale over to av foreningens medlemmer som hadde gått bort siden sist vi hadde møte, Kåre Stubø og Einar Helde. Gerd snakket varmt om de to og trakk spesielt frem Einar Helde og hans arbeid og deltagelse i foreningen. Han var svært aktiv på mange områder i svært mange år. Gerd mintes mange gode stunder sammen med Einar den tiden hun var styreleder av foreningen. Hun fortalte spesielt om Einars beskrivelse av oppholdet ved Vistdal bofellesskap som han satte stor pris på. Kåre Stubø og Einar Helle var jevnaldringer. Til slutt leste hun fra Haldor Skard`s skrift om hva er tid.

I Mellvin Steinsvolls fravær, orienterte Torbjørg Kairjord fra Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset om rådets arbeid siden forrige møte og om planene for det nye Helsehuset i Nesset. Torbjørg uttrykte tilfredshet med det som er på gang. Omsorgsboligene på ca. 50 m2 ser veldig bra ut. Selv om det er de eldre som i første rekke er målet her, er det også lagt til rette for funksjonshemmede. Det som kanskje kunne vært litt bedre ivaretatt mente hun, var fellesrommene som i grunnen ga liten mulighet for fellesskap, men dette ble påpekt og de håpet at dette ville bli lagt bedre til rette.

Einar Olsen orienterte fra siste styremøte selv om han ikke deltok i møte selv, og påpekte det arbeidet og viktigheten av dette for å ivareta pensjonistenes krav til samfunnet, og litt om det møte Vera, Mellvin og han deltok på i regi av Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.

Bjørn Ølander fra Romsdalsmuseet, orienterte om Nesset Prestegard. Kanskje avtalen om at Romsdalsmuset skal kunne overta bygningsmassen på prestegarden kan bli virkelighet. Bjørn fortalte videre om det arbeidet som Romsdalsmuseet allerede har på garden, og at det er behov for frivillige hjelpere på mange områder og fagfelt. Han inviterte pensjonistforeningen med på laget og ytret håp om at mange pensjonister kunne dele sine kunnskaper om tiden som hadde vært på prestegarden. Hvis avtalen om å overta hovedbygningen kommer på plass, vil det bli det enda flere oppgaver hvor frivilligheten blir et svært viktig innslag. Nesset Prestegard er mye brukt til selskapeligheter og arrangementer, og det å kunne ta hovedbygningen i bruk i tillegg, ville vært stort. Bjørnstjerne Bjørnson vil selvfølgelig ikke bli glemt i en slik setting og i planene ligger at hovedbygningen skal tilbake til den form den var i på 1850-tallet da Bjørnson flyttet inn der.

Mer sang til Ragnar og Ingars tonsetting, før vi fikk kaffe og snitter fra vårt alltid velfungerende kjøkken, og åresalg med veldig bra omsetning før Anne Marie takket kjøkkenhjelperne og ønsket alle vel hjem.

0 resultater