Lokaliseringsteknologi kan gi økt trygghet for personer med demens.

GPS- sporing gir økt trygghet og livskvalitet

Pensjonistforbundet er positiv til bruk av GPS- sporing av personer med demens og mener dette kan gi økt trygghet og øke livskvaliteten både for pasienter og pårørende. Vi mener at regelverket for bruk av GPS-sporing av demente må være enhetlig for hele landet og at hver kommune må ha gode rutiner for hvordan de skal bruke varslings- og lokaliseringsteknologien for å spore personer med demens.

Det er i dag over 77 000 personer med demens i Norge, og tallet øker i takt med økt levealder. Personer med demens har som oftest symptomer på dårlig hukommelse, problemer med å orientere seg og vanskelig for å uttrykke seg. Likevel er det mange med demens som har god fysisk gangfunksjon og liker å gå, og for noen vil dette medføre at de kan gå seg bort selv i sitt eget nærmiljø. Personen selv har som oftest vanskelig for å varsle om dette, men ved bruk av GPS vil de kunne ha større frihet til å bevege seg ute.

Store ressurser på å lete

Mange kommuner bruker store ressurser på søk- og letearbeid etter personer som har gått seg bort enten fra eget hjem eller fra institusjon, og i slike tilfeller vil gode og sikre sporingssystemer kunne spare pårørende for unødvendig bekymring, og lokale politi- og redningstjenester for store ressurser. En GPS-klokke eller en sporingsenhet som følger brukeren kan bidra til at den som har gått seg bort eller er forsvunnet kan spores opp og komme til rette. Et varsel i tide vil i flere tilfeller kunne være livreddende.

Trygghet og god dekning

Det er helt avgjørende at flere motiveres til, og settes i stand til å beherske teknologi som forenkler hverdagslige gjøremål og bidrar til egen helse, velferd, trygghet og sikkerhet. Når beredskapsløsninger i omsorgstjenestene bygges ut, må kommunikasjonsløsninger og responstid prioriteres, slik at vi er trygge, at våre pårørende er trygge og at kommunen er trygg på at vi får den hjelpen vi trenger når vi trenger den. Det må være dekning for slike tjenester også utenfor boligens inngangsdør, slik unngår vi at den enkelte blir isolert i egen bolig.

Pensjonistforbundet ønsker helhetlige og kvalitative beredskapsløsninger i eldreomsorgen hvor grunnkriteriene må være like for alle, uavhengig av inntekt eller bosted.
 

0 resultater