Årsmøte 2013

Anne Lise Hessen Følsvik vart ny leiar frå 2013. Du kan sjå oversikt over styret samt årsmelding for 2012 ved å klikke på vedlegget til høgre.

 Referat frå årsmøte i Valderøy pensjonist lag den 6 februar 2013 på Rådhuset

 Styret delte ut sakslista og årsmelding og regnskap.

Deltakar 33 st.

 Arne Teigene  opna møtet og ynska Godt Nytt År.  Harald Hole var i Oslo med kontrollutvalet for kommunen

Arne Teigene starta med ein dikt.

 Arne Teigene syntes me skulle ta årsmøtet fyrst.

 Sak 1 val av ordstyrar og skrivar for møtet

Arne Teigene vert valgd till styrar og Lasse Nilsson til skrivar for møtet

 Sak 2 Innvendingar til innkallinga

Innkallinga har skjett med annonse i Øyblikk  14 dagar føre og påminning ein veka føre og plakat i butikkar.

Inga innvendingar.

 Sak 3 Årsmelding

Årsmelding vart opplese og godkjent etter nokre endringar.

Sak 4 Revidert regn skap og kontingent for 2013

Revidert regn skap for 2011  var utdelt og bleiv godkjent. Forbundsstyret har vedtatt å heve kontingenten for 2014 til Kr 164  fylkes kontingent er uforandra 60 kr og det betyr at laget har  berre 26 kr att ved uforandra kontingent og styret har lagt forslag til årsmøtet om at kontingenten for 2014 ska vare Kr 300

Det bleiv godkjent

Sak 5 Innkomne forslag

Inga innkomma forslag

Sak 6 Val

Aase Sether frå valnemnda kom med deira forslag

Nestleiar Arme Teigene , skrivar Lasse Nilsson og varamedlem  Karin Skjong var ikkje på val-

Valet bleiv som folger.

Leiar : Anne Lise Hessen Følsvik.  Ho var i Oslo denne dag

Kasserer Irene Skjong

Styremedlem  Erling Hovden

Varamedlem  Jenny Godø Valderhaug

Revisor: Nils Klokk

Valnemda. 

Det blei

Nils Skjong  leiar

Marit Sæther

Medlem nummer 3 prøver valnemnda eller styret å finne.

Ettersom det var årsmøte var det gratis mat og styret hadde valt snittar. Sedvanlege lotter for Kr 5 per stykk.

Lasse delte ut ein møtekalender og styreliste.  I år då 1 mai er en onsdag blir det den 8 mai i stadet..

Møtedagar blir:

6 mars, 3 april, 2 mai,8 juni, 4 sept, 2okt. 6 nov. og julebord.

Arne Teigene leste eit skriv frå forbundet med ein oppfordring å vedta aktivitetar for å minka einsam het ved eldre.

Arne Teigene  fortalte nokre vitsar

Forbundsleiar Borge Rørvik viste at han hadde ein raud knapp på dressen sin. Den demonstrerer at ein er mot vald av ulike slag. Det er mange forbund som er med i dette samarbeid  og forbundet kjem å gjera aktivitetar i detta samarbeid.

Borge var litt lei seg at mange lokallag har blitt nedlagd under året. Heila 60 stykk.  Det er mange som syns at det er for travelt med lokal arbeid. Det merkast også på vervingskampanjen. Mange direkte ansluter seg, då deg syns forbundet er viktig men dei vill ikkje engasjera seg i eit lag. An tal medlemmar er 211 000 men lokalnivå minkar. Fylkeslag har minka  konferansar sina frå to dagar til ein dag, Forbundet sponsar i år fylkes lagen med ein dag.

Aase Sæther informerte frå eldrerådet arbeidet sitt.

Kommunen har teke i bruk dobbeltrom for å minka kostnader og dei buande skulle betala full kostnad. Eldrerådet fekk endra detta till 25 % frådrag.

Døgnsvakt på ein etasje er teikne bort. Det har blitt mykje dårlegare og Øyblikk hadde ein artikkel om ein sånn hending. Kommunen synes det er fagleg forsvarleg.

Kafe driften blir nedlagt og det  har blitt dårlegare med mat heim til eldre. Dei fekk i julehelga mat for fire dagar og mange kan ikkje varma maten sjølva.

Kommunen har betalt omtrent 140000 i bot for dei ikkje  tog mot pasientar som var utskrive frå sjukhuset 

Arne  fortalte resultatet frå samtal med Mai Britt Grimstad om fråge skjema frå forbundet om samhandling reformene som forbundet gjor 2012.   Trass at Arne nølte om svaren var heilt i følge røyndoma så sa Borge at Giske var  kommune 20 nedanifrå. Berre 19 kommunar er dårlegare, Borge nølte om kommuna kunne si vad som var fagleg forsvareleg når dei ikkje har lege på omrsorgsenteret  lenger. Forbundet tenker prøva å sjekka om kommuner folger loven. Det burde ikkje gå å gjømme seg bak ”Det er fageleg forsvareleg.” Då gjeld det at dei som sier det har fageleg kompetanse.

Dei 8,6 miljoner som Giske kommune får før samhaldingsreformen verkar gå inn i den store kommunale potten. Nå må kommuna dekke  bot og eigenandel på dei flesta besøk på poliklinikkar. Giske kommune er i ein dårleg forfatning.

Arne takka for oppmøtet

Møtet vert avsluta

Referent

Lasse Nilsson

 

0 resultater