Styreleder Mellvin Steinsvoll

Dugnad for arbeidskraft til pleie og omsorgssektoren

Kommunenes helse, pleie og omsorgssektor står overfor mange og tunge utfordringer i tiden som kommer

Kommunenes helse, pleie og omsorgssektor står overfor mange og tunge utfordringer i tiden som kommer. Et område er behovet for å øke antall plasser i omsorgstrappas forskjellige nivå som følge av et sterkt økende antall eldre og som etter hvert vil ha behov for omsorgstjenester. Et annet område ligger i et sterkt økende behov for å rekruttere arbeidskraft til sektoren. For å kunne dekke opp naturlig avgang og et sterkt økende behov i  kommunenes pleie- og omsorgssektor, må minst en tredjedel av ungdomskullene fremover, rekrutteres til helse, pleie og omsorgsarbeid.

 
For å kunne rekruttere den nødvendige arbeidskraft til denne tjenesten, er det behov for både å tenke nytt, og ikke minst, legge til rette for at ungdommen finner det attraktivt å søke utdanning i denne retning. Her trengs en stor dugnad fra arbeidslivets parter generelt, fra regjering og Storting, fra den enkelte fylkeskommune som har ansvar for skoledelen av utdanningen, og fra den enkelte kommune som arbeidsgiver og tjenesteyter. Det må vises både evne og vilje fra alle parter til nytenking og endring. Her må tiltak som bedre forhold både for lærebedriftene og lærlingene settes inn. Det må sees på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, stillingsstørrelser, turnusopplegg og arbeidsmiljøet generelt.
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er bekymret for situasjon. Selv om andelen av ungdommer som søker helse, pleie- og omsorgsutdanning er tilfredsstillende, blir andelen som ender opp med jobb i pleie- og omsorgssektoren, alt for liten for å kunne dekke det store behovet på noe sikt. Når en går inn under huden på utfordringen, er det ikke særlig vanskelig å forstå at ungdommen velger veier som fører bort fra helse, pleie, og omsorgsarbeid. Etter fullført skoledel av utdanningen, møter alt for mange vanskeligheter med å få læreplass. Alt for mange kommuner står ikke klar til å ta imot lærlinger i særlig grad. Når så i tillegg de som har vært så heldige å få læreplass og fått fullført sin fagutdanning på dette området, ofte møtes med jobbtilbud der stillingsstørrelsen er fra 12 – 50 %, så er det forståelig at det er lett å velge andre retninger. Her må noe gjøres og det snart.


2018 er yrkesfagenes år og i den sammenheng ser vi forskjellige kampanjer som har som hensikt å sette yrkesutdanningen i fokus. Svært mange bransjer er flinke til å profilere yrkesfagene. De gjør det fordi de ser klart hvor viktig fagutdanningen er og hvor nødvendig det er verdiskapingen i samfunnet. Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal savner store deler av kommunesektoren i dette bildet. Ansvaret for at befolkningen i alle faser av livet skal ha trygge gode tjenester så nært som mulig der de bor, ligger hos kommunene. I lovens forstand er det daglige ansvaret definert som rådmannens. En viktig del av denne trygghet og forsvarlighet ligger i at det finnes nok og dyktige arbeidshender til å ta seg av oppgavene uansett hvor i omsorgstrappa en befinner seg.


I Møre og Romsdal er det flere kommuner som tar de omfattende utfordringer som ligger i det fremtidige rekrutteringsbehov på alvor. De har sett at det er nå toget går. I tiden fremover, vil behovet for arbeidskraft til helse, pleie og omsorg øke betydelig både fordi en relativt stor del av dagens arbeidskraft går over i pensjonistenes rekker, og at antall eldre som etter hvert får behov for omsorg, øker sterkt.  Når så dette skjer samtidig med at ungdomskullene blir mindre, er det tvingende nødvendig for kommunene å være på banen.

Dessverre er det alt for mange kommuner som er usynlig i dette viktige arbeidettekst

 

Mellvin Steinsvoll

Dessverre er det alt for mange kommuner som er usynlig i dette viktige arbeidet  Tiden er inne for at alle kommuner må på banen og flagge sin attraktivitet. Det trengs en dugnad, alle involverte parter må settes inn for å finne løsninger. Konkurransen om ungdommen er i gang og konkurransen blir ikke mindre etter hvert.  

0 resultater