Jon Skarvøy - leder av Fylkeseldrerådet

Omfang av leveringspliktig posttjenester

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av posttjenester.

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av posttjenester.

Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens leveringsplikt. Alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen avisdistribusjon og opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende opp med postombæring annen hver dag. Postens gamle slagord

«Posten skal fram» må gjelde fremdeles i velferds-Norge. Storsamfunnet må fortsatt ta seg råd til å følge opp den tunge tradisjon det er å bringe posten til postkassa til innbyggerne hver dag uansett hvor de måtte bo i Norge. En sterk reduksjon i statens plikt til å bringe post til innbyggerne, må bare oppfattes som et nytt sentraliseringsgrep som vil ramme Utkant-Norge urimelig hardt.

Også de på landsbygda er skattebetalere som bidrar til felleskassa. I argumentasjon for å redusere statens plikt til å levere post, er det vist til at digitaliseringen har redusert behovet for fysisk ombæring av post. Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal ser på denne type argumentasjon som en delvis sannhet. Realiteten er at det fremdeles en stor del av den norske befolkning som ikke er brukere av digitale løsninger verken i forb. med brevpost eller avislesing. De fleste av oss kan vente en dag på et brev, men livsviktige sendinger som eksempelvis medisiner kan ikke vente.

Postens plass i ombæringen av aviser er også et viktig trivselsområde. At dagens avis kommer på bordet hver dag uansett hvor en måtte bo i landet vårt, er en menneskerett. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det hjemmet. En dramatisk reduksjon av statens leveringsplikt av post, vil resultere i at den udigitaliserte delen av befolkningen, også på dette tradisjonsrike området vil føle seg satt på sidelinjen.

Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. Vår primærønske er at alternativ 1 blir videreført. Hvis alternativ 1 mot formodning ikke skulle bli valgt, vil vårt sekundærvalg være alternativ 2.

0 resultater