Mellvin Steinsvoll

Trygt å bli gammel i Nesset

Utvalg for helse og omsorg og Rådet for eldre og funksjonshemma har gjennom de 2 siste årene hatt fokus på revisjon og fornying av Helse – og omsorgsplanen for Nesset.

Svein Atle Roset - leder av Helse- og Omsorgsutvalget

Utvalg for helse og omsorg og Rådet for eldre og funksjonshemma har gjennom de 2 siste årene hatt fokus på revisjon og fornying av Helse - og omsorgsplanen for Nesset. På kort sikt og tilbudet i Nesset etter 2020 i Nye Molde kommune. Den 13.03.2018 vedtok begge utvalgene at det skal utarbeides en Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset for perioden 2019 - 2025. Planen skal omfatte forslag til tiltak og tjenester som kan iverksettes før nye Molde kommune blir etablert, samt tiltak som ønskes iverksatt i området Nesset etter 2020.

Tiltak etter 2020 bør innarbeides i en felles helse og omsorgsplan som skal gjelde for den nye kommunen. Helse og omsorgsplan blir viktig oppfølgings- sak på neste møte i helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og funksjonshemma. Forslag til Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset 2019 - 2025 må legges fram for kommunestyret til behandling i september 2018. Dette for å være i forkant av arbeidet med felles plan for sektoren i nye Molde.

Råd for eldre og funksjonshemma vedtok den 05.09.2017 at aktuelle nye tiltak innen helse og omsorg må vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet. Rådet for eldre og funksjonshemma ber om at det blir laget en eldreplan som en del av kommunens helse og omsorgsplan og det forutsettes at denne plandelen følges opp med en forpliktende tiltaksdel både i forhold til direkte hjelpetiltak og forbyggende tiltak. Utgangspunktet for denne planen må bl.a. være sentrale og lokale føringer. Rådet er ellers svært bekymret i forhold til at antall plasser tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg blir redusert med 8 fram til de nye omsorgsboligene står ferdig. Rådet ber derfor om at det blir fortgang i planene med å få opp 16 planlagte omsorgsboliger i sentrum.

Utvalg for helse og omsorg sluttet seg til orienteringen vedrørende helse og omsorgsplanen/eldreplanen i sept. 2017. Videre viste utvalget til bekymringsmelding fra Rådet for eldre og funksjonshemma når det gjelder kapasitet og antall heldøgns omsorgsplasser i Nesset på kort og lengre sikt, og peker på at det haster med utbygging av omsorgsboliger med 16 leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. Det vises også til sak RS 23/17 omsorgsboliger på Holtan 4-5 enheter samt aktuell løsning med tilpassede boliger på Haramsfeltet i Eresfjord.

Det planarbeidet som helse og omsorgstjenesten har hatt fokus på har vært etableringen av Ny Molde kommune. Det er i forbindelse med etableringen av den nye kommunen opprettet en rekke arbeidsgrupper for tjenestetilbudet. Det er bl.a. en arbeidsgruppe innen pleie og omsorg og en innen helsetjenesten. Dette arbeider er svært omfattende. Ledelsen innen helse og omsorgstjenesten har hatt fokus på at innbyggerne i Nesset skal ha et så godt tjenestetilbud som mulig ved overgangen til Nye Molde kommune.

Utbyggingsprosjekter i Nesset. Nye sentrumsnære omsorgsboliger, 16 leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. Nye lokaler for hjemmetjenesten. Omgjøring av aldersheimsavdelinga/kortidsavdelinga til to demens avdelinger a 8 plasser. Ombyggingen er startet opp. Rehabiliteringsavdeling bør utvikles. Nye lokaler for dagtilbud for demente. Oppgradering av eldresenteret på NOS. Oppgradering av lokaler til legetjeneste og tannhelse. Nytt bofellesskap med 4 evt. 5 leiligheter Holtan. Dette tiltaket vil frigjøre flere leiligheter på Holtan som bl.a. er tilrettelagt for eldre og bevegelseshemma. Planlagt ferdig høst 2018. Eldrerådet har også kommet med et innspill om at kommunen bør vurdering å bygge 2 til 3 leiligheter i Eresfjord sentrum tilrettelagt for eldre og bevegelseshemma. Kommunestyret må også etter hvert drøfte hvilke tjenestetilbud som skal gis ved Vistdal bofellesskap. Her er det for styrking av bemanning og rehabilitering av bygningsmassen.

Nye digitale trygghetspakker/ trygghetsalarmer i hjemmetjenesten er i ferd med å komme på plass.

Når vedtak om bygging av nytt Helsehus med omsorgsboliger er en realitet, er dette sammen med utbygging på NOS viktig grunnlag for et fortsatt godt og fremtidsrettet tilbud i Nesset.

Det er viktig å understreke at vi allerede i dag har mye positivt innen Helse og Omsorg i Nesset. Videre hardt arbeid skal gjør at det samlet sett, skal gjøre det trygt og godt å bli gammel i Nesset.

SVEIN ATLE ROSET

leder Helse og Omsorgsutvalget

MELLVIN STEINSVOLL

leder Råd for eldre og funksjonshemma

0 resultater