Tennene er en viktig del av kroppen

Godt og riktig stell av tennene er av stor viktighet for livskvaliteten hele livet.

Godt og riktig stell av tennene er av stor viktighet for livskvaliteten hele livet. Tennene er en del av kroppen, men i h.h. til lovverket for rettigheter i folketrygden, er tannbehandling i stor grad unntatt. I alderen over18 år, har den norske mann og kvinne bare unntaksvis rett til å få dekket utgifter til tannlege. Dette fører svært ofte til at tannlegebesøk av økonomiske grunner, blir prioritert bort. Resultatet går ut over livskvaliteten og etter hvert så går det på helsa løs.


Dagens regelverk som gjelder eldre mennesker er i hovedsak følgende: «De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter. Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven)».
Her må det endringer til. Slik regelverket nå er utformet, oppleves det svært uheldig og  urettferdig. Store deler av den pensjonerte og eldre befolkning som ikke er under omsorgs-tjenester i lovens forstand, rammes spesielt hardt. Pensjonistforbundet har i lengre tid, arbeidet for å få endret den urett som blir resultatet av dagens lovverk. Dessverre har ikke landets styrende myndigheter vist forståelse for problemet. Tvert imot så ble rettigheten om en årlig gratis tannundersøkelse for eldre over 75 år som ble innført fra 1. juli 2013, tatt bort etter valget i 2013.


Pensjonistforbundet gir seg ikke

At tennene er en viktig del av kroppen er vår klare oppfatning  og vi mener faktisk at det burde være relativt lett å bli enige om detst

 

Mellvin Steinsvoll

At tennene er en viktig del av kroppen er vår klare oppfatning  og vi mener faktisk at det burde være relativt lett å bli enige om det. Vi mener også at det ikke burde være særlig vanskelig å bli enige om at tennene har en viktig helsemessig funksjon og at de har stor betydning for en god livskvalitet. Blir det enighet om disse to forholdene, så må den enighet ende opp med at det å forebygge sykdom i tennene og behandling av syke tenner, må underlegges de samme rettigheter til refusjon fra folketrygden som sykdom ellers i kroppen. Problemet er stort i dag, men med den forventede sterke økning i antall eldre i Norge og at det etter hvert blir mer vanlig at befolkningen har sine egne tenner livet ut, blir problemet etter hvert langt større.

 

Mellvin Steinsvoll
Styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

0 resultater