Prisene steg mer enn pensjonen

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at prisene steg med 1,8 prosent i 2017. Samtidig ble pensjonene fra folketrygden, og offentlig tjenestepensjon oppregulert med kun 0,9 prosent i 2017. Resultatet er altså en svekkelse i kjøpekraften på 0,9 prosent.

Nedgang i tre år

2017 var tredje år på rad hvor pensjonene ble regulert lavere enn prisveksten, og det er den laveste nominelle økningen siden folketrygden ble innført i 1967. I 2016 var realveksten imidlertid enda svakere, på grunn av høyere prisvekst. I 2016 steg prisene med 3,6 prosent, og pensjonen økte med 1,7 prosent på årsbasis, noe som ga 1,8 prosent redusert kjøpekraft.

Hva betyr dette for deg?

Dersom du hadde en pensjon på 250 000 kroner i 2016 så har pensjonen din vokst til 252 250 kroner i 2017. Pensjonsutbetalingen har altså økt med 2 250 kroner. I samme periode har prisene steget tilsvarende 4 500 kroner. Kjøpekraften er altså redusert med 4 500 – 2 250 = 2 250 kroner.

Dersom du skulle hatt råd til å kjøpe like mye varer og tjenester i 2017 som i 2016 så måtte pensjonen ha vært 2 250 kroner høyere.

(Eksempelet ser isolert på pensjonsreguleringen fra trygdeoppgjøret, og prisveksten målt ved konsumprisindeksen. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i skatt, eller andre tillegg til pensjonen.)

Blir det bedre i 2018?

SSB har i sin økonomiske analyse fra desember 2017 anslått at lønnsveksten i 2018 vil bli 2,9 prosent, og de forventer en prisvekst på 1,9 prosent. Dersom dette lønnsvekstanslaget stemmer vil pensjonsveksten i 2018 bli 2,1 prosent på årsbasis, og 3 prosent økning fra 1. mai. Det vil bety en svak bedring i kjøpekraften på 0,2 prosent, som i så fall vil være første gang siden 2014 med en positiv utvikling. Det er imidlertid 0,3 prosentpoeng lavere enn hva man ville fått dersom det ble gitt et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

Det er viktig å påpeke at utviklingen i 2018 er usikker, og at dette kun er prognoser. Det endelige resultatet for 2018 vet vi ikke før året er over. Pensjonsreguleringen i 2018 kan også påvirkes av etterslep, siden det skal korrigeres for eventuelle avvik mellom anslått og beregnet lønnsvekst i 2017. Disse eventuelle avvikene får vi først svaret på i TBU-rapporten som kommer i slutten av februar.

0 resultater