Pensjonistforbundets setter fokus på hverdagsensomheten hos eldre i 2013

I 2013 skal Pensjonistforbundet huskes som en solidarisk, omsorgsfull og målrettet organisasjon som satt fokuset på hverdagsensomheten blant eldre i Norge.

Da var et nytt år i gang. Et nytt år med ny giv og muligheter.

I desember 2012 ble ensomme eldre satt på dagsorden i radio, aviser og presse forøvrig. Et fokus som skapte mange velvillige tiltak og gode gjerninger. Det store fokuset på ensomme eldre i jula førte til at veldig mange som ellers ville ha feiret jula i ensomhet fikk oppleve familie jul, god mat i godt selskap, nye og gryende vennskap og ikke minst å bli vedsatt og satt pris på som menneske. 

Men hva nå? Hvor er alle ensomme sjeler nå? Er virkelig hverdagsenesomheten ryddet bort. Finnes det ikke flere ensomme eldre mennesker, som trenger noen til å tale deres sak?

Situasjonen er den at vi lever lenger, og vi blir stadig flere eldre.  Dette betyr at flere vil komme i risiko for å bli aleneboende og/eller syke. Faktorer som kan påvirke ensomheten hos eldre i negativ retning. En annen påvirkningsfaktor for ensomheten blant eldre er det faktum at globaliseringen, moderniseringen og de siste års urbanisering har medført endrede flyttemønster. Unge mennesker har flyttet til store tettsteder og byområder, mens de eldre ofte blir igjen i bygdene. Dette har medført sosiale bånd og familienettverk blir endret og brutt opp – og enda flere ensomme eldre.

Det finnes eldre som sitter ensomme og alene – også i januar.  Ensomhet er et problem for enkeltindividet fordi ensomhetsfølelsen kan forårsake ulike sykdommer - ganske enkelt fordi den innvirker både på den fysiske og psykiske helsen. Det er et faktum at ensomhet kan være en vel så stor trussel mot livskvalitet og en meningsfylt tilværelse som fysisk forfall og sykdommer.   Her ligger det en stor utfordring for omsorgen som ytes overfor eldre i dag.  Vi må ta inn oss at det må gis tid og rom og ikke minst midler til å bygge opp funksjonelle forebyggende tiltak hvor de sosiale og emosjonelle behovene ivaretas. I dag har disse behovene en tendens til å bli rasjonalisert bort som et resultat av at det er knapt om penger, tid og hjelpere. Hvis vi skal ha en eldrepolitikk som ivaretar alle deler av livet så må vi et større fokus på forebygging og tidlig intervensjon, enn det vi har i dag.

Dette har Pensjonistforbundet tenkt å ta på alvor. Derfor har vi bestemt at 2013 skal bli et år i solidaritetens, omtankens og i ensomhetens tjeneste.  Dette året skal vi bruke til det beste for at ingen eldre, som ikke velger det selv, skal sitte ensom og alene uten noen å gå til eller noe å ta seg til. Først og fremst satser Pensjonistforbundet på aktivitetssenter for eldre i alle landets kommuner. Dette vil være et godt forebyggende tiltak mot ensomhet. Det vil være både økonomisk og helsemessig lønnsomt å investere tid og krefter i et godt sosialt sikkerhetsnett som aktivitetssentret for eldre i alle kommuner. Her vil vi kunne få et mangfoldig frivillig tilbud til alle eldre med egne kontaktgrupper, turer og møtesteder for enslige. Aktivitetssentrene vil kunne skape nettverk som kan gi støtte, fellesskap, deling av opplevelser og nye erfaringer – og ikke minst vil de kunne gi mange eldre en ny start med nye muligheter.

Et annet av Pensjonistforbundets mål for 2013 er å forebygge ensomhet blant eldre gjennom en utstrakt satsing på å videreutvikle Bekymringstelefonen for eldre og uføre. Tanken er at alle eldre som har behov for det skal ha en mulighet til å få et tilbud om en samtale med en faglig kvalifisert «trygghetsperson» som også kan gi råd, veiledning og informasjon om eksisterende hjelpetiltak. Ved å utvikle konseptet ytterligere i 2013 håper vi å nå mange av de eldre som ikke deltar i fellesskapets ulike aktiviteter i sine nærmiljø.

Pensjonistforbundet har også som mål at kulturtilbudene til de eldre skal styrkes gjennom den kulturelle spaserstokken. Kulturløftet tilsier at bevilgningene bør tredobles fram mot 2014. Andre viktige satsingsområder for å eliminere ensomhet hos eldre i 2013, for Pensjonistforbundet vil være:

  • Å sette fokus på kvalitet og innholdet i tjenestene
  • Verdens aktivitetsdag og 1.oktober og verdens eldredag
  • Arrangere en generasjonskonferanse
  • Jobbe for at det blir en trygghetsykepleier for eldre i alle kommuner

Det viktigste arbeidet for å demme opp for og begrense ensomhet blant våre eldre, gjøres likevel i våre gode og kontaktskapende fylkes – og lokallag. I 2013 vil de fleste av våre 900 lokallag sette i gang en «slutt på ensomhet blant eldre i 2013 - kampanje» for å minske ensomheten blant eldre og aleneboende i lokalsamfunnet. .  Pensjonistforbundets lokallag skal arrangere 2 - 4 «åpne» møter i løpet av 2013. I disse åpne møtene vil de inviterer med seg eldre som sitter hjemme alene.

 I år vil våre lokallag gjøre noe de virkelig er stolte av.

0 resultater