God løsning for Silverkundene

Administrasjonsstyret i Silver har fremforhandlet et forslag til avtale med Storebrand. Sentralstyret i Pensjonistforbundet hadde saken til behandling 16. november, og mener at avtalen som er lagt frem er en god løsning, og håper de fleste kundene vil bli fornøyd med løsningen.

Storebrand legger 520 millioner kroner på bordet for å overta pensjonsavtalene i Silver. Disse pengene sammen med egenkapital og andre midler utgjør nær 1,2 milliarder kroner og benyttes til å skrive opp kundenes kontoverdier.

Pensjonistforbundet har blitt orientert om forslaget i et møte med lederen av administrasjonsstyret, Sven Iver Steen, styremedlem Fridtjof Berents, og administrerende direktør Bjørn Østbø. Vår vurdering er at avtalen er en god løsning for kundene i Silver.

Løsningsforslaget innebærer i hovedsak at fripolisene vil konverteres til fripoliser med investeringsvalg og flyttes til Storebrand. Fripolisene vil først omregnes til en ny nåverdi med en diskonteringsrente på 2,75 prosent. Det vil deretter foretas et kutt på mellom 0,25 prosent til 1,25 prosent, litt avhengig av hva avkastningen blir i administrasjonsperioden. Alderspensjonskapitalen som overflyttes til Storebrand vil for de aller fleste være større enn den premiereserven som var knyttet til alderspensjon da Silver ble satt under offentlig administrasjon.

Løsningen innebærer at fripolisene med garanterte renter vil endres til fripoliser med investeringsvalg. Da vil pensjonsmidlene svinge avhengig av avkastningen man oppnår i markedet. Forslaget innebærer at verdien på alderspensjonskapitalen for de fleste vil være høyere enn hva en kunde i en normalsituasjon vil få ved å frivillig konvertere en fripolise til fripolise med investeringsvalg. Etter flytting til Storebrand vil alderspensjonskapitalen plasseres inn i Storebrands anbefalte pensjonsportefølje hvor risikonivået (aksjeandelen) er justert etter kundens alder. Det er imidlertid fritt investeringsvalg, slik at kundene selv kan velge å plassere alderspensjonskapitalen i andre fond eller porteføljesammensetninger som Storebrand tilbyr, dersom de ønsker det.
Pensjonen vil fremover variere avhengig av avkastningen som oppnås, men de anbefalte porteføljene for pensjonister vil være satt sammen for å unngå store svingninger i verdiene.

I følge administrasjonsstyret var det ikke mulig å videreføre fripolisene med årlige rentegarantier uten at dette ville gitt et lang dårligere resultat for kundene.

Les mer om forslaget på Silvers nettsider: https://www.fripolisen.no/redegjorelse.

De som er hardest rammet av situasjonen i Silver er pensjonistene med pensjoner under utbetaling. Pensjonsutbetalingene har vært redusert med 50 prosent siden Silver ble satt under offentlig administrasjon. Dette vil fortsette frem til avtaleforslaget med Storebrand er undertegnet og myndighetene har godkjent avtalen. Etter dette vil kundene få etterbetalt de resterende 50 prosentene før overdragelsen til Storebrand.

Pensjonistforbundets vurdering

Pensjonistforbundet har vært svært bekymret for hvilke tap kundene ville få som følge av situasjonen i Silver og at det ville skje en urettferdig omfordeling av alderspensjonskapitalen kundene imellom, der noen fikk kutt og andre økninger.

Løsningsforslaget innebærer imidlertid at alle fripolisekunder minst vil få den alderspensjonspremiereserven som var på den enkeltes konto da selskapet ble satt under offentlig administrasjon. Kursreserve og tilleggsavsetninger blir riktignok trukket fra den enkelte kundes saldo for så å bli fordelt mellom kundene. For de aller fleste fripolisekundene vil likevel pensjonsmidlene de får med seg til Storebrand utgjøre et høyere beløp enn pensjonsmidlene de opprinnelig hadde da Silver ble satt under offentlig administrasjon.

Dermed mener vi at løsningsforslaget administrasjonsstyret har lagt frem også tilfredsstiller det vi mener er kundenes krav på de kontoførte beløpene. Vi vurderer derfor at løsningen som er lagt frem, er en god løsning som vi håper de fleste kundene er fornøyd med.

Løsningsforslaget administrasjonsstyret har lagt frem er en alt-eller-ingenting-avtale som innebærer at det ikke vil gjøres justeringer eller endringer av avtalen. Dersom mer enn 20 prosent av kundene i Silver kommer med innsigelser til avtalen, vil ikke avtalen med Storebrand gjennomføres. Dette vil trolig medføre at Silver omdannes til et gjensidig selskap. Administrasjonsstyret skriver i sin redegjørelse at «en løsning med et gjensidig forsikringsselskap vil måtte forventes å gi en meget betydelig gjennomsnittlig reduksjon av de garanterte pensjonsbeløpene».

Storebrand har opprettet en nettside som gir informasjon til kundene som skal flytte til Silver, les mer ved å trykke her.

0 resultater