KrF legger inn penger til minstepensjonister og «slippen»

I sitt alternative budsjett legger Kristelig Folkeparti inn 76 millioner kroner til økt minstepensjon, og 30 millioner kroner til pensjonsslippen samt 10 millioner kroner til aktivitetssentre for eldre.

I dag la KrF fram sitt alternative budsjett, det første etter valget. Solberg-regjeringen har ikke et parlamentarisk flertall alene, slik de hadde i forrige periode. Nå er KrF ikke lenger et støtteparti. Det gjør at det var knyttet ekstra spenning til hvilke føringer partiet vil legge inn i budsjettforhandlingene.

For Pensjonistforbundets del var det spesielt økningen på 4 000 kroner til enslige alderspensjonister fra 1. september 2018 som var gledelig. Det er tredje året på rad at KrF foreslår å øke minstepensjonen. Både i 2016 og 2017 klarte partiet også å få gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene.

«Slippen»

KrF foreslår også 30 millioner kroner til informasjon om pensjonsutbetaling pr post, for de pensjonistene som ønsker det. Dermed et det flertall på Stortinget for denne saken. Spørsmålet er om «slippen» også klarer seg gjennom budsjettforhandlingene med regjeringen.

I Stortinget er det også høring 6. november på et forslag fra Senterpartiet om å få «slippen» tilbake. Først 15. desember, når Stortinget voterer over statsbudsjettet for 2018, vet vi helt sikkert om utbetalingsmeldinger fra NAV skal komme på papir for de som ønsker det.

Aktivitetssentre

KrF foreslår også å øke tilskuddet til seniorsentre og aktivitetstilbud til seniorer. Det har vært Pensjonistforbundet fanesak å bidra til utvikling av aktivitetssentre for eldre gjennom prosjektet «Morgendagens aktivitetssentre». Slike sentre skaper livsglede og motvirker ensomhet.

I tillegg foreslår KrF 100 millioner kroner til dagtilbud til demente, økt legedekning på sykehjem samt at investeringstilskuddet til sykehjemsplasser fra 2021 også skal gå til videreutvikling av eksisterende plasser. Og alle 75-åringer skal få tilbud om hjemmebesøk.

 

0 resultater