Pensjonistforbundet vil ha egenandelstak på tannhelsetjenester.

For store forskjeller på sykehjem

Pensjonistforbundet ber regjeringen vurdere om det bør innføres en ordning med enkeltvedtak på tjenester/tiltak i sykehjem som kan sikre den enkelte beboeres individuelle rettigheter for tilpasset hjelp.   

Det var under høringen i helse- og omsorgskomitéen i Stortinget at generalsekretær Harald Olimb Norman kom med forslaget om at systemet med enkeltvedtak, slik det praktiseres i den hjemmebaserte tjenesten også skal følge beboere på sykehjem.

Pensjonistforbundet er bekymret for helse- og omsorgstjenestene til pasientene i sykehjem. Variasjonene er for store. Pasientene vet ikke hvilke eller omfanget av tjenester de kan få. De har ikke individuelle vedtak slik som brukerne av de hjemmebaserte tjenestene. Vi ønsker klarere regler for innhold og kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i sykehjem. Til tross for en rekke forskrifter, blant annet Kvalitet- og verdighetsforskriften, er det mangler på rutiner og system som kan følge opp at tjenestene innfris.

Dobbeltrom

Regjeringen viderefører rabattordningen i egenbetalingen for de som legges på dobbeltrom mot sin vilje. Pensjonistforbundet mener dette legitimerer bruk av dobbeltrom. Det er langt billigere for kommunene å gi rabatt på nåværende plasser, enn å forsere ombygging eller nybygging av plasser. Tall fra SSB viser at antallet sykehjemsplasser og andelen enerom er praktisk talt uendret de siste 10 årene. Alle som får plass på sykehjem skal ha rett til enkeltrom dersom de selv ønsker det.

Mammografi

Dagens mammografiprogram gir gratis tilbud om mammografiundersøkelse til alle i alderen 50 til 69 år. Også kvinner som er eldre enn 69 år har behov for å bli undersøkt. Vi ber derfor om at ordningen utvides, slik at alle i alderen 50 – 74 år blir inkludert i mammografiprogrammet.

Tannbehandling

Munn og tenner bør behandles på lik linje med resten av kroppen når det gjelder egenandeler for helsetjenester. Det er urimelig at utgiftene til tannbehandling ikke inngår i et egenandelstak. Frykt for store tannlegeutgifter gjør at enkelte ikke oppsøker tannlegen. Det kan medføre dårligere fysisk og psykisk helse og sosial isolasjon.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å starte et forprosjekt for å prøve ut ulike abonnementsavtaler. Vi mener det i stedet bør innføres et egenandelssystem for tannhelse. Det vil skjerme personer som får høye utgifter til tannbehandling og sikre bedre munn- og tannhelse til alle.

0 resultater