«Slippen» og minstepensjon i høring i Stortinget


I forbindelse med behandlingen av forslag til statsbudsjett for 2018 deltok Pensjonistforbundet i høring på Stortinget i dag der vi foreslår å øke minstepensjonen og få «slippen» tilbake.

Høsten 2016 stoppet NAV utsendelse av utbetalingsmeldinger for pensjon på papir (per post). Formålet var å redusere kostnader og ble rettferdiggjort med at utbetalingsmeldingene ikke er «en viktig melding», at et flertall av eldre behersker digitale alternativer, samt at en telefontjeneste er et fullgodt alternativ for de som ikke kunne logge seg inn på NAVs sider.  I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringa utgreie omfanget av problemet rundt elektronisk utsending av pensjonsslippar og den eventuelle kostnadsramma av å definere pensjonsslippar som «viktig post», for så å komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med behandlinga av statsbudsjettet for 2018.»

I budsjettforslaget argumenterer Arbeids- og sosialdepartementet derfor fortsatt for at det ikke er behov for at NAVs utbetalingsslipp skal være tilgjengelig på papir. Departementet skyver NAV foran seg og skriver: «Etatens vurdering er at dagens tilbud om å kunne få lest opp utbetalingsslippen på telefon og muligheten for å få tilsendt utskrift dekker behovet for de aller fleste som ikke har mulighet til eller som ikke ønsker å se utbetalingsslippen på nav.no.» (s. 98).

Dette stemmer overhodet ikke med inntrykket brukerne gir oss. Vi har over 32 000 underskrifter som dokumenterer at behovet er til stede. Et flertall på Stortinget støtter vår sak. Ventetiden på telefon er jevnt over for lang, samt at å få opplest tall på telefon kan ikke sammenliknes med å få tallene på papir. Særlig eldre med nedsatt hørsel og førlighet sliter med denne løsningen. Samtidig er terskelen for å få tilsendt papir svært høy, fordi man må ringe hver måned og selv argumentere for behovet for papir. Dette er en nedverdigende og aldersdiskriminerende praksis.

Pensjonistforbundet mener at digital utbetalingsmelding skal være hovedregelen, men at de som fortsatt har behov for slippen på papir bør få det. I forhold til regjeringens øvrige og prisverdige satsing på digitalisering, er anslått kostnad på om lag 30 millioner en lav pris for å inkludere de som fortsatt har behov for å få slippen på papir.

Fortsatt krafttak for de som har minst

Krf har to ganger fått gjennomslag for å øke minste pensjonsnivå for enslige med 4 000 kroner. Første gang 1. september 2016 og andre gang 1. september 2017. I dag får derfor en enslig minstepensjonist 188 766 kroner i året. Det er fortsatt langt under EUs fattigdomsgrense, og i praksis tilbake på samme nivå som i 2010, tilsvarende om lag 2 grunnbeløp (G). Derfor er det behov for å øke minste pensjonsnivå ytterligere.

I vårt notat til finanskomiteens budsjettbehandling skriver vi at en økning i utbetalingssatsene for de som ikke er i skatteposisjon, er viktigere enn skattelette for de som har formue. Derfor foreslår vi å la være å øke verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld til 20 prosent og å videreføre bunnfradraget nominelt. Det vil frigjøre 765 millioner kroner til omfordeling. Vi ønsker å øke minste pensjonsnivå for enslige f.o.m. 1. januar 2018 med ytterligere 4 000 kroner. Det koster om lag 320 millioner kroner.

 

0 resultater