Pensjonistforbundet foreslår en drastisk økning av heistilskuddet for  at flere eldre kan bo lenger i egen bolig.

Ber om styrket kommuneøkonomi og økt heistilskudd og bostøtte

I høring i kommunalkomitéen i Stortinget i dag foreslo Pensjonistforbundet å styrke økonomien i kommunene, øke innsats for at flere eldre kan bo lenger i eget hjem.

Kommunene pålegges stadig flere og større oppgaver, samtidig som mange allerede sliter med å løse og finansiere både lovpålagte og andre nødvendige oppgaver. Regjeringen styrker de frie inntekter i kommunene med 3,8 milliarder kroner. Men den reelle økningen er kun 400 millioner, fordi merutgifter på grunn av befolkningsutvikling, pensjonsforpliktelser og ulike pålagte oppgaver til sammen utgjør 3,4 milliarder kroner. Pensjonistforbundet mener det er behov for å styrke kommuneøkonomien. Derfor foreslår vi å styrke kommunenes frie inntekter med ytterlige 120 millioner kroner.
Bo lenger i eget hjem

Statsbudsjettet mangler satsing på bolig- og velferdsteknologiske virkemidler som bidrar til at flere eldre kan bo lenger i eget hjem. Vi mener regjeringen bør bruke Husbankens virkemidler for å sikre en god og aktiv boligpolitikk. Heistilskuddet må ivaretas og løftes. I løpet av åtte år har det bidratt til at 2 600 leiligheter har blitt mer tilgjengelige, men fortsatt er kun 1 av 10 boliger tilgjengelige. I forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått at heistilskuddet skal være på 15 millioner kroner.

Pensjonistforbundet ber om at tilskuddet øker med 185 millioner kroner til 200 millioner kroner.

Tilskudd for etablering og tilpasning av eget hjem er en underkommunisert ordning. Tilpasningstilskuddet er kun i bruk i om lag 60 prosent av kommunene. Innbyggere i alle kommuner bør få informasjon og aktiv hjelp til å tilpasse boligen sin før de blir hjelpetrengende og får svekkede funksjonsevner.

Digital opplæring av eldre
 

Eldre som ikke behersker digitale verktøy risikerer å bli fremmedgjorte og hjelpeavhengige. Fullt utbytte av de samfunnsøkonomiske gevinstene ved digitalisering, forutsetter at brukerne behersker verktøyene. Derfor foreslår vi å styrke opplæringen for eldre i bruk av digitale verktøy med 30 millioner kroner.

Den kulturelle spaserstokken

«Spaserstokken» er et viktig tiltak for eldre som ikke selv kan oppsøke kulturtilbud. Den er en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, men ikke omtalt i budsjettforslaget. Vi forutsetter derfor at tilskuddets størrelse er uforandret, det vil si om lag 30 millioner kroner. Vi ønsker å synliggjøre ordningen ved å flytte den til Kulturdepartementet, samt forsterke den med ytterligere 15 millioner kroner.
 

Bostøtten må styrkes

Antall eldre som mottar bostøtte er redusert fra 25 700 i 2015 til 16 400 i 2016. Det skyldes dels at noen pensjonister har fått bedre økonomi og dels at satsene har vært underregulert. Vi mener at utbetalingssatser og taket for boutgifter må tilpasses faktiske boutgifter, samt samordnes med øvrige utbetalingssatser slik at for eksempel økninger i minstepensjon ikke medfører tap av rettigheter.

Investeringstilskuddet til vedlikehold

Husbankens tilskudd for heldøgns omsorgsplasser trappes gradvis ned, slik at det fra 2021 kun gjelder for nyetablering av plasser. KS mener at tidsfristen er for knapp og at vedlikeholdsbehovet fortsatt er omfattende. Pensjonistforbundet foreslår derfor at tilskuddet bør kunne benyttes til vedlikehold og oppussing også etter 2021.

0 resultater