Vil bruke skattekutt til økt minstepensjon

Pensjonistforbundet har i høring på Stortinget i dag bedt Stortinget stanse kutt i formuesskatten på 765 millioner kroner og heller bruke pengene på å øke minstepensjonen, øke frie inntekter til kommunene samt utbetalingsmelding i posten.

I forbindelse med behandlingen av forslag til statsbudsjett for 2018 har Pensjonistforbundet bedt om å delta på høring i fem komitéer i Stortinget. Først ut var Finanskomitéen i dag. Da foreslo generalsekretær Harald Olimb Norman at regjeringens forslag om reduksjoner i skatt på formue ikke gjennomføres. Det utgjør 765 millioner kroner. I stedet vil forbundet ha «et krafttak for de som har minst» på 320 millioner kroner.

Etter innføringen av underregulering av pensjonene fra og med 2011 svekkes minste pensjonsnivå i forhold til lønnsutviklingen i samfunnet hvert år, med mindre det gis ekstraordinære økninger i satsen. Etter to år med økninger på 4 000 kroner er minstenivået for enslige pensjonister kun tilbake på det nivået det opprinnelig var på i 2010, før pensjonsreformen, på omtrent to ganger grunnbeløp (G).

Pensjonistforbundet ber også om at økningen for minstepensjonister unntas fra samordning med folketrygden, slik at også minstepensjonister med en etterlatteytelse eller alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon mottar hele beløpet på 4 000 kroner. Dette vil koste 40 millioner kroner. I tillegg ber vi om at bostøtten kompenseres med 25 millioner kroner slik at de som får økning i minstepensjonen ikke mister bostøtte.

Kommuner og slipp

Pensjonistforbundet foreslår også at kommunene får 120 millioner kroner i økte frie inntekter. En god kommuneøkonomi er viktig for god eldreomsorg.

Regjeringen har regnet ut at om 500 000 personer ønsker utbetalingsmeldingen fra NAV, vil dette koste 33 millioner kroner. Pensjonistforbundet foreslår å bruke 30 millioner kroner på «slippen» og 30 millioner kroner på økt satsing på digital opplæring av eldre.

Heistilskudd

I 2017 var etterspørselen etter heistilskudd til Husbanken på 220 millioner kroner. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er det foreslått at heistilskuddet skal være 15 millioner kroner. Forbundet foreslår å øke dette til 185 millioner kroner. Heistilskudd er blant annet viktig for at eldre kan bo lenger hjemme.

Last ned notatet vi overleverte til Finanskomitéen.

0 resultater