En del av de 32 000 underskriftene som vi har fått med støtte for å få "slippen" tilbake. (Foto: Johnny Syversen)

Fremmer forslag om «slippen»

Senterpartiet leverte i dag et representantforslag i Stortinget for at de pensjonistene som ønsker det skal få «slippen» på papir tilsendt i posten. Det betyr at saken blir behandlet før jul.

Det er representantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Iversen og Sandra Borch som leverte forslaget på vegne av Senterpartiet. De skriver i sin begrunnelse: «Forslagsstillerne viser til at Pensjonistforbundet har samlet inn over 30 000 underskrifter gjennom «Jeg vil se slippen min!»-aksjonen, og at svært mange av deres medlemmer er fortvilte over Arbeids- og sosialdepartementet og arbeids- og velferdsetatens fremgangsmåte i saken. Mange pensjonsmottakere har ikke tilgang til internett, eller mangler digitale ferdigheter som tilsier at de enkelt kan administrere elektronisk utsending av pensjonsslippen. Informasjon om pensjonsutbetaling er særdeles viktig for dem det gjelder. Forslagsstillerne mener det er uholdbart at denne informasjonen gjøres nærmest utilgjengelig for enkelte grupper i samfunnet.»

Nav kontaktsenter

Videre heter det i forslaget at det ikke er tilfredsstillende at viktige opplysninger blir opplest pr telefon. Forslagsstillerne mener det er urimelig at eldre og uføre skal være henvist til å reise til Nav-kontoret månedlig for å få utskrift av informasjon de har rett på.

Pensjonistforbundet har foreslått at Nav som hovedregel skal informere om utbetaling av pensjon digitalt gjennom www.nav.no, men at de som ønsker det skal kunne få meldingen på papir hver måned. Dette støtter Senterpartiet.

Forslagstillerne vil videre understreke at dersom det gjøres endringer i utbetaling eller i grunnlaget for utbetalingen, skal informasjonen kunne mottas pr post for de som ønsker det. Denne informasjonen må videre være så grundig og god at mottaker settes i stand til å forstå de beregninger som ligger til grunn for den enkeltes pensjonsutbetaling.

Flertall?

I vårt nyhetsbrev om valget 2017 som kom i august hadde vi spurt alle politiske partier på Stortinget hvordan de stilte seg til å få «slippen» tilbake. Samtlige partier med unntak av Høyre støttet kravet, V med et lite forbehold. Det betyr at det er flertall for saken i Stortinget, slik det ligger an i dag. Nå håper vi «slippen» overlever forhandlingene i Stortinget.

 

 

0 resultater