Pensjonsregulering – hvilken er best?

Våre pensjonseksperter har sett på hvilken pensjonsregulering som er «best». Gitt at prognosene for reallønnsvekst fra SSB slår til, er de to modellene tilnærmet like, men Arbeiderpartiets forslag om å regulere pensjon med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst vil gi 1 100 kroner mer i samlet økt utbetaling i perioden 2018 til 2020.

Vi har beregnet hva som skjer med pensjonen hvis Arbeiderpartiet får gjennomslag for sin gjennomsnittsmodell for regulering, sammenlignet med dagens regulering med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent, som Høyre vil beholde.

Beregningene tar utgangspunkt i en startpensjon på 242 000 kroner ved 67 års alder, og alle beløp er målt i faste 2017-lønninger. Avhengig av hvilken fremtidig reallønnsvekst som legges til grunn vil gevinsten eller tapet ved å endre til gjennomsnittsmodellen variere. Med Arbeiderpartiets forslag vil det gi omtrent likt som dagens regulering dersom reallønnsveksten blir 1,5 prosent. Forslaget gir mer i samlet pensjon dersom reallønnsveksten blir 1,5 prosent, eller lavere. Dersom reallønnsveksten blir høyere enn 1,5 prosent gir dagens reguleringsmetode, som Høyre vil beholde, høyere samlet utbetaling.

I 2017 var reallønnsveksten 0,3 prosent. Prognosene for reallønnsvekst viser en reallønnsvekst på 1,1 prosent i 2018, 1,5 prosent i 2019 og 2,1 prosent i 2020. Regulering av pensjon har gitt tap av kjøpekraft i 2015, 2016 og altså i 2017. Samlet sett utgjør det et tap på 15 000 kroner (i faste 2017-priser) for en pensjon på 242 000 kroner.

Tabell for beregning av pensjon etter gjennomsnittsmodellen:

    

Reallønnsvekst:

0,50 %

0,75 %

1 %

67 - 75 år

kr 43 000

kr 32 000

kr 22 000

67 - 80 år

kr 106 000

kr 80 000

kr 53 000

67 - 90 år

kr 311 000

kr 232 000

kr 155 000

67 - 100 år

kr 612 000

kr 455 000

kr 303 000

    

Reallønnsvekst:

1,25 %

1,50 %

1,75 %

67 - 75 år

kr 11 000

kr 1 000

kr -9 000

67 - 80 år

kr 28 000

kr 2 000

kr -23 000

67 - 90 år

kr 80 000

kr 7 000

kr -65 000

67 - 100 år

kr 156 000

kr 13 000

kr -126 000

    

Reallønnsvekst:

2,00 %

2,25 %

2,50 %

67 - 75 år

kr -19 000

kr -29 000

kr -39 000

67 - 80 år

kr -47 000

kr -72 000

kr -96 000

67 - 90 år

kr -136 000

kr -204 000

kr -272 000

67 - 100 år

kr -261 000

kr -391 000

kr -518 000

    

 

Dagens modell

Skulle reallønnsveksten holde seg høy gjennom flere år, slik vi har hatt på 1990 og 2000-tallet, vil det med Arbeiderpartiets modell gi lavere samlet utbetaling. Ingen vet hva fremtiden vil bringe, men økonomene tror det er mer sannsynlig at reallønnsveksten vil ligge rundt 1,5 prosent enn gamle høyder. Da blir de to modellene for beregning av løpende pensjon omtrent like, men gjennomsnittsmodellen vil gi noe større forutsigbarhet og trygghet om reallønnsveksten blir lav.

Forhandlingsrett

Pensjonistforbundet har tidligere gitt Arbeiderpartiet støtte til å endre modellen for beregning av løpende pensjon, for å unngå tap av kjøpekraft for alderspensjonister. Men vårt primære standpunkt er forhandlingsrett for pensjon.

 

0 resultater