Dette svarer partiene på våre seks krav

Våre seks krav er 1. forhandlingsrett for pensjon, 2. en kommuneøkonomi som sikrer god eldreomsorg, 3. "slippen" tilbake, 4. Enerom på sykehjem, 5. Økt satsing på Den kulturelle spaserstokken oh 6. Økt satsing på aktivitetssentre og velferdsteknologi.

Sosialistisk Venstreparti

1. Ja, SV ønsker å gi de berørte organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. I tråd med et godt og organisert samfunnsliv må organisasjonene for pensjonister og folk med nedsatt funksjonsevne involveres og ansvarliggjøres i større grad ved å gjeninnføre reelle forhandlinger mellom staten og organisasjonene. Enig

2. SV ønsker et skattesystem, hvor de som har mest, bidrar mer enn i dag. Vi vil også sikre det nødvendige skattenivået for å trygge velferden og sikre velferdsstaten på sikt. Med SVs skatteskattesystem har vi foreslått at alle med årsinntekt under 600 000 får samlet skattelette, mens de som har mest må bidra mer. Enig

3. Dette har SV fremmet forslag om i Stortinget, men blitt nedstemt. Mange eldre er komfortable med å få utbetalingsmeldinger digitalt, men for de som ikke mestrer teknikken eller av andre grunner trenger å få slippen på papir bør få det. Vi vet også at telefontjenesten til Nav sliter med kapasiteten. Enig

4. Ingen eldre bør tvinges til å bo på dobbeltrom. Vi mener regjeringen med sin rabattordning for å bo på dobbeltrom, i praksis bidrar til at kommuner kan spare penger på å tvinge folk til å bo sammen. Regjeringen burde løst problemet, ikke delt ut småpenger i erstatning for uverdige forhold. Enig

5. SV ønsker å styrke Den kulturelle spaserstokken og øremerke pengene, men har ikke vurdert om Pensjonistforbundet bør ha ansvar i hele landet. Dette diskuterer vi gjerne videre med forbundet. Enig

6. Det er viktig at organisasjoner som Pensjonistforbundet har rammer til å drive viktig likepersonsarbeid. Enig

Dette prioriterer partiet: Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de får gode liv, mottar tjenester med kvalitet og har faglig høy standard og tid å vise omsorg. Vi har derfor foreslått en nasjonal bemanningsnorm for sykehjem og en tillitsreform i eldreomsorgen som tar et nødvendig oppgjør med stoppeklokkeomsorg og gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv. Vi vet at det er menneskerettighetsbrudd i eldreomsorgen, derfor har SV foreslått at vi må få kartlagt dette. Også dette ble nedstemt av Stortinget, det er ille.

Miljøpartiet De Grønne

1. De Grønne stemte imot dette forslaget da det ble behandlet på Stortinget. Ikke enig

2. De Grønne støtter Pensjonistforbundet i at ytterligere skattekutt ikke er prioritert og også vi er opptatt av å videreføre og videreutvikle velferdsstaten. Enig

3. Støttes. Enig

4. For MDG er det et mål at folk skal ha en verdig alderdom der man får tilfredsstilt både rett til omsorg og rett til privatliv. Vi vil derfor jobbe for at dette blir innfridd. Enig

5. De Grønne støtter Pensjonistforbundet i at det er en god ide at forbundet overtar ansvaret for å forvalte Den kulturelle spaserstokken. Enig

6. Støttes. Enig

Dette prioriterer partiet: MDG vil ha som hovedprioritet å sørge for at omsorgstjenester bidrar til gode liv for de som trenger støtte og for deres pårørende. Det vil vi gjøre gjennom en rekke tiltak, men det viktigste er en kvalitetspakke for bedre omsorg, hvor vi vil utvide mulighetene til omsorgslønn, bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte, godt utstyr og naturområde for restitusjon og øke antall plasser i dagaktivitet gjennom økt statlig medfinansiering.

Fremskrittspartiet

Vi har blitt kontaktet av Fremskrittspartiet som ønsker å endre på flere av svarene de har gitt oss. Det nye svaret har vi valgt å legge under det opprinnelige svaret.

1. Ja, FrP var som eneste parti imot pensjonsforliket og mener at pensjonistene skal ha inntektsutvikling på linje med lønnsmottakere og vil gjeninnføre forhandlingsretten. Enig

2. Skattenivået bør ned, da det offentlige allerede har nok inntekter til å opprettholde og videreutvikle velferdsstaten. Ikke enig

Nytt svar:  De to siste årene har kommunene hatt sitt beste resultat på svært mange år og FrP vil videreføre en slik god kommuneøkonomi. Fremskrittspartiet ønsker også gode, kvalitetssikrede tjenester, både offentlige og private og mener at valgfrihet er en viktig verdi. Derfor har det vært viktig for oss å legge tilrette for fritt brukervalg og behandlingsvalg. Vi ser helst at staten overtar finansieringen av alle helsetjenester slik at alle får likeverdige tilbud uansett hvor i landet en bor, men dette står vi ganske alene om å mene. Samtidig som vi har redusert skattenivået. I år går vi til valg på å styrke hjemmebaserte tjenester. 

 3. Ja, alle som har behov for utbetalingsmeldinger på papir bør kunne få dette. Enig

4. Alle som vil ha enerom på sykehjem skal få det. Likevel vet vi at det kan ta noe tid før alle kommuner klarer å tilfredsstille dette, selv om regjeringen nå har gode finansieringsordninger for bygging og rehabilitering av sykehjem. Som kompensasjon for å ufrivillig måtte dele rom med andre har vi innført rabatt ved deling av rom. Ikke enig

5. Offentlige midler til den kulturelle spaserstokken bør tildeles på lik linje til de som best kan levere dette. Ikke enig

Nytt svar:  Midlene i ordningen «Den kulturelle spaserstokk» ble som kjent overført fylkeskommunenens rammer fra 2016 og skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av  høy kvalitet til eldre, etter modell fra «Den kulturelle skolesekken», gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. 
Det blir ikke gitt tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling. Det blir stilt krav om rapportering og midlene er øremerket eldre.
Pr. idag foreligger det så vidt vi kjenner til ingen evaluering av denne oppgaven. Kommunene har i tillegg anledning til å søke om midler til aktivitetstilbud for demente. Vi opplever det derfor for tidlig å si noe om effekten og hvorvidt andre organisasjoner som eksempelvis Pensjonistforbundet bør overta forvaltningen av disse tilskuddsmidlene.
 

6. Offentlige midler til velferdsteknologi og aktivtetssentra bør tildeles på lik linje til de som best kan levere dette. Ikke enig

Nytt svar: FrP støtter dette viktige arbeidet som Pensjonistforbundet utfører og mener det er viktig å støtte slike prosjekter.

Dette prioriterer partiet: FrP vil sikre at alle pensjonister får den pensjon som de rettmessig har krav på, uten at de blir underregulert eller avkortet. Pensjon er en rettighet som politikere ikke skal kutte i. Pensjonister skal kunne delta på lik linje i samfunnet med alle andre, og all aldersdiskriminering oppheves.

Høyre

1. Høyre tar pensjonistenes hverdag på alvor og har foreslått en rekke tiltak som økt minstefradrag, skattekutt, heving av avkortningen for gifte og samboende og økt minstepensjonen. Disse tiltakene – til sammen nærmere 7 milliarder kroner – har bidratt til at pensjonistenes kjøpekraft har økt betydelig mer enn det som følger isolert sett av den årlige reguleringen. Vil ikke støtte forhandlingsrett. Ikke enig

2. Høyre ønsker varierte og fleksible omsorgstilbud med valgfrihet for den enkelte. Omsorgstjenester bør kunne tilbys av forskjellige operatører og leverandører, men i det lokale skal det være kommunen som har ansvaret for god velferd. Ikke enig

3. Høyre er enig i at flere offentlige tjenester bør gjøres tilgjengelig digitalt. I mange tilfeller vil brukerne oppleve at tjenestene blir bedre når de gjøres digitalt. Vi må se på muligheten for fleksible løsninger for brukere som ikke opplever overgangen tilstrekkelig god. Høyre er åpen for evaluering av denne ordningen. Delvis enig

4. Regjeringen fikk fra 1. juli 2014 innført at langtidsbeboere i sykehjem, som legges på dobbeltrom uten selv å ønske det, får redusert egenandel. Det er ikke greit at beboere legges inn på dobbeltrom mot sin vilje. Høyre har som mål å øke antall sykehjemsplasser, noe som vil bidra til at flere kan bo på enerom. Delvis enig

5. Høyre er åpen for samarbeid med de frivillige organisasjonene på hvordan arbeidet med den kulturelle spaserstokken gjennomføres og forvaltes, men vil i samarbeid mellom offentlig virksomhet og frivillige ikke gi enerett kun til én av organisasjonene. Ikke enig

6. Velferdsteknologi og kurs i bruk av velferdsteknologi bør gjennomføres. Høyre mener det i størst mulig grad bør skje i lokalsamfunnet, og i et samarbeid gjerne med lokale pensjonistforeninger og andre frivillige organisasjoner. Frivillighetssentraler, seniorsentre og tilsvarende virksomheter bør utforme samarbeid om å tilby slike tjenester, i samarbeid med kommunen, som også bør avgjøre støtte og involvering lokalt. Delvis enig

Dette prioriterer partiet: Høyre mener vi må legge til rette for at alle som har god arbeidsevne, og som ønsker å stå lenger i arbeidslivet, kan gjøre det. Fremtidens eldre vil være sprekere og friskere enn gårsdagens eldre. Med bedre helse kan vi arbeide lenger, de som ønsker det og har mulighet. Høyre mener vi må ta mer i bruk velferdsteknologi, samtidig som vi ivaretar valgfrihet i tjenester for dem som er pleietrengende.

Arbeiderpartiet

1. Trygdeoppgjøret må tilbake som egen sak til Stortinget. Trygdeoppgjøret skal gjennomføres med drøftinger med pensjonistenes organisasjoner. Regulering av pensjon skal være gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dette vil medføre at pensjonistene ikke taper kjøpekraft i år der lønningene øker. Delvis enig

2. Arbeiderpartiet setter eldre og skole foran skattekutt. Valget står mellom de som vil bruke ressursene på skattekutt, og de som velger å videreutvikle velferdsstaten. Ap velger velferd fremfor skattekutt. Enig

3. Arbeiderpartiet støtter at de som har behov for det skal få pensjonsslippen på papir, dette har vi også foreslått flere ganger i Stortinget, senest under behandlingen av revidert budsjett i juni. Enig

4. Det å ufrivillig havne på dobbeltrom, burde høre fortiden til og med en Ap-ledet regjering skal ingen kommuner kunne bruke trang økonomi som unnskyldning for å fortsatt praktisere dette. Enig

5. Arbeiderpartiet vil samarbeide med Pensjonistforbundet om å videreutvikle «den kulturelle spaserstokken». Enig

6. Arbeiderpartiet vil understreke Pensjonistforbundets viktige rolle både som informasjonsformidler i møte med ny velferdsteknologi og som pådriver for etableringen av aktivitetssentra. Ansvaret for utformingen og finansieringen av tilbudene til eldre må imidlertid ligge i kommunene. Vil bruke én millard på velferdsteknologi de neste fire årene. Enig

Dette prioriterer partiet: Arbeiderpartiet har lansert en plan for eldreomsorgen, «Sjef i eget liv». Arbeiderpartiet vil blant annet bruke én milliard kroner på velferdsteknologi og gjennomføre en kvalitetsreform for eldre, en bo-hjemme-lenger reform og ha en aktivitetsreform for eldre.

Senterpartiet

1. Ja. Enig

2. Ja. Enig

3. Ja. Enig

4. Ja. Enig

5. Det har vi ikke tatt stilling til. Vi har tidligere foreslått økte bevilgninger til den kulturelle spaserstokken. Delvis enig

6. Ja. Størrelsen på bevilgning må avklares gjennom årlige budsjetter. Enig

Dette prioriterer partiet: Senterpartiet vil ha en reform for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen og sikre eldre et omsorgstilbud som innebærer meningsfulle dager og tilbud om daglig aktivitet. Det kan være fysisk aktivitet, men også kulturell – og sosial aktivitet. Som en del av et løft for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen, vil vi også ha mye større satsing på hverdagsrehabilitering. Eldre som får tilbud om hjemmerehabilitering og få et skreddersydd rehabiliteringstilbud i stedet for passiviserende tiltak. Et tverrfaglig team veileder og tilrettelegger for aktiviteter som er satt ut fra brukerens egne ressurser og ut fra målet om hva som er viktig å mestre for den eldre selv. Senterpartiet mener at hverdagsrehabilitering på sikt må innføres som tilbud i alle kommuner.

Kristelig Folkeparti

1. KrF støtter opp om pensjonsreformen fra 2011, og denne skal evalueres frem til 2018. I forbindelse med den evalueringen vil det være naturlig å vurdere hvordan reguleringen av de løpende pensjonene har slått ut, og om det bør gjøres endringer i dette. KrF har for øvrig begge de to siste årene økt alderspensjonen til enslige minstepensjoner med 4 000 kroner per år nettopp fordi vi vet at denne gruppen har inntekter langt under EUs fattigdomsgrense. Delvis enig

2. Ja, KrF ønsker et rettferdig og sosialt skattesystem der de som har mest bidrar mest og der vi i fellesskap finansierer viktige velferdsgoder. Alle utfordringer kan ikke løses med mer penger, men mange tiltak vil også kreve økte bevilgninger. KrF vil lage et enda sterkere og mer bærekraftig velferdssamfunn, og derfor kjemper vi også for gode vilkår for ideelle aktører i for eksempel eldreomsorgen. Enig

3. Ja, dette har KrF foreslått i behandlingen av revidert budsjett for i år, men vi fikk dessverre ikke gjennomslag. Enig

4. Ja, KrF mener det må være en klar og tydelig ambisjon om at alle som ønsker enerom på sykehjem, skal få det. Vi skriver blant annet i programmet vårt at nye sykehjem må bygges og drives annerledes og være mest mulig likt et hjem, og i det at det skal være mest mulig likt et hjem, ligger det naturligvis også at man ikke skal måtte dele sitt eget hjem med en fremmed. Enig

5. KrF mener den kulturelle spaserstokken er viktig, og derfor sørget vi for å opprettholde denne da regjeringen egentlig hadde foreslått å fjerne ordningen i 2014. Vi vil vurdere økninger i bevilgningene, men nøyaktige beløp må vi komme tilbake til i budsjettprosessene. KrF har ikke diskutert å overføre ansvaret for tildeling til Pensjonistforbundet, så inntil videre vil vi nok holde på at fylkeskommunene disponerer dette. God dialog med for eksempel Pensjonistforbundet og andre aktører vil være relevant i dette. Delvis enig

6. Ja, både velferdsteknologi og ulike møteplasser og aktiviteter for seniorer er viktige momenter fremover. Enig

Dette prioriterer partiet: Det viktigste som helhet er å bidra til en aktiv hverdag med livskvalitet gjennom hele alderdommen, både gjennom inkludering i arbeidslivet, ulike aktivitetstilbud, tilpassede boliger, en kraftig satsing på velferdsteknologi og en eldreomsorg som både ser de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behovene til den enkelte eldre.

Venstre

1. Forhandlingene rundt trygdeoppgjøret blir ikke bedre ved å gi ytterligere en organisasjon forhandlingsrett. Det viktige må være å gi gode betingelser for eldre, og det er det ingen grunn til at de som allerede sitter rundt forhandlingsbordet ikke skal kunne oppnå det. Ikke enig

2. Venstre ønsker å beholde og videreutvikle velferdsstaten slik at den holder tritt med de demografiske endringene Norge kommer til å oppleve de neste årene. Derfor er det viktig å gjøre velferdsstatens tjenester mer målrettet, effektive og med innsats der det trengs mest. Delvis enig

3. Når denne saken kom til Stortinget i vår skaffet Venstre flertall for en løsning som gir en helhetlig vurdering av problemets omfang og mulige løsninger. Men spørsmålet må utredes på en ryddig måte som belyser hele problemet. Delvis enig

4. Venstre er ikke for at eldre må dele rom på sykehjem mot sin vilje. Derfor vil vi gi alle sykehjemsbeboere som ønsker det tilgang til enerom. Enig

5. Det må være opp til kommunene selv å forvalte midlene til spaserstokken. En statlig øremerking av midler vil være en unødvendig overstyring av norsk lokaldemokrati. Ikke enig

6. Mer aktiv og framtidsrettet bruk av ny velferdsteknologi er viktig for å opprettholde dagens velferdstilbud. Derfor har Venstre vært spesielt opptatt av å støtte sosiale entreprenører som tilfører det offentlige viktig nytenking rundt bruk av blant annet velferdsteknologi. Det viktigste er at denne teknologien bidrar til å skape en bedre hverdag for samfunnets eldre, uavhengig av hvem som formidler midlene. Delvis enig

Dette prioriterer partiet: Vårt viktigste tiltak vil være å sikre at folk kan ta med seg sine pensjonsrettigheter videre, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat sektor eller i egen bedrift. Man skal ikke straffes fordi man har hatt et mangfoldig yrkesliv.

0 resultater