Under Arendalsuka ble Pensjonistforbundets krav debattert. Her med fra venstre Geir Toskedal, Snorre Valen, Ketil Kjenseth og Bård Hoksrud.

Våre krav til politiske partier

Pensjonistforbundet arbeider for et aldersvennlig samfunn, der eldre kan delta på lik linje med alle andre. Vårt landsstyre har prioritert seks krav for valgkampen 2017.

1. Forhandlingsrett for pensjon

Etter at pensjonsreformen ble iverksatt i 2011 har Pensjonistforbundet kun en begrenset drøftingsrett i de årlige trygdeoppgjørene. Regelen har medført at pensjonister har taptkjøpekraft i tre år på råd. For alle arbeidstakere er det er en demokratisk rettighet å forhandle om egen inntekt og pensjon. Pensjonistforbundet ønsker at også pensjonister og trygdede kan påvirke sine økonomiske levekår. Vi vil ha en reell forhandlingsrett på reguleringen av løpende pensjoner i folketrygden. Vi vil fjerne underreguleringen
og forhandle innenfor en ansvarlig ramme bestemt av frontfagenes oppgjør. nderregulering vil over tid forsterke sosiale forskjeller. Det rigide regelverket gir ingen anledning til å prioritere svakere grupper.

2. En kommuneøkonomi som sikrer god eldreomsorg

Nok skatt til å opprettholde og videreutvikle velferdsstaten er en viktig prioritering. Nåværende regjering har prioritert skattekutt til private og næringslivet. Pensjonistforbundet er opptatt av at tjenestetilbudet ikke skal være avhengig av hvor du bor eller hvor mye du tjener. Vi vil ha gode offentlige tjenester og ser at det er behov for å styrke og videreutvikle velferdsstaten. For eksempel er det fortsatt mange eldre som ufrivillig bor på dobbeltrom på sykehjem.

3. «Slippen» tilbake for de som ønsker det

Arbeids- og sosialdepartementet har bedt Nav om å kutte kostnader. Derfor har Nav sluttet å sende utbetalingsmeldinger på papir. Pensjonistforbundet får stadig henvendelser fra fortvilte pensjonister som opplever utrygghet og føler seg fremmedgjorte når de ikke lenger får informasjon fra Nav. Hittil har om lag 30 000 underskrevet på kravet om at de som fortsatt har behov for det, skal få meldingene på papir. Vi mener at digitale meldinger skal være hovedregelen. Pensjonistforbundet krever at Nav tilbyr utbetalingsmeldinger på papir til de som har behov for det!

4. Enerom på sykehjem for alle som vil

Dårlig kommuneøkonomi har ført til at eldre, mot sin vilje, må dele rom på sykehjemmet. Solbergregjeringen innførte rabatt på egenbetalingen for de som må dele rom på sykehjem. Sykehjem er et hjem.  Pensjonistforbundet mener det må være frivillig om noen ønsker å dele rom. Rabattordninger
blir fort en sovepute for kommunene.

5. Økt satsing på Den kulturellespaserstokken

Den sørger for at eldre som er helsemessig forhindret fra å oppsøke kulturtilbud, får et tilbud der de selv befinner seg til daglig. I 2015 foreslo regjeringen å legge den ned, men fra 2016 er den en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene. I 2017 utgjorde den om lag 30 millioner kroner. Pensjonistforbundet mener behovet for ordningen er langt større. Ved å gjemme ordningene i rammetilskuddet uten retningslinjer eller rapporteringsplikter for fylkeskommunene, blir ordningen for lite kjent, etterspørselen lavere enn behovet, og midlene i verste fall brukt til andre formål. Pensjonistforbundet ønsker derfor å overta ansvaret for å forvalte Den kulturelle spaserstokken. Midlene må økes til 45 millioner kroner.

6. Økt satsing på aktivitetssentre og velferdsteknologi

Pensjonistforbundet har med støtte fra Helsedirektoratet gjennomført et forskningsbasert utviklingsprosjekt: Morgendagens aktivitetssenter. Prosjektet legger særlig vekt på hvordan man kan legge til rette for at også unge eldre skal delta og bruke aktivitetssentre. Sentrene bidrar til aktiv aldring og er forebyggende helse i praksis. Pensjonistforbundet ønsker derfor fortsatt økonomisk støtte til å bistå flere kommuner med å utvikle moderne aktivitetssentra. Velferdsteknologi er en forutsetning for at flere eldre kan bo trygt lenger i eget hjem. Kurs i velferdsteknologi er ett eksempel på nødvendige helseforebyggende tiltak som kan legges til aktivitetssentrene. Med støtte fra Helsedirektoratet holder Pensjonistforbundet slike kurs over hele landet. Vi har holdt foredrag for over 12 000 eldre og har hittil lært opp over 160 velferdsteknologiambassadører. Derfor ønsker Pensjonistforbundet fortsatt
økonomisk støtte til å holde kurs i velferdsteknologi.

 

0 resultater