Jakob S trand

Det digitale klasseskillet

I Norge skal alle som mottar lønn eller annen avtalt eller lovfestet økonomisk godtgjørelse, motta dokumentasjon som viser bruttobeløp, trekk og nettobeløp. Utbetaling, med skriftlig oppgave, av pensjon bør skje etter de samme regler som gjelder for arbeidsforhold. Kfr. arbeidsmiljølovens § 14-15 (5).

I Norge skal alle som mottar lønn eller annen avtalt eller lovfestet økonomisk godtgjørelse, motta dokumentasjon som viser bruttobeløp, trekk og nettobeløp. Utbetaling, med skriftlig oppgave, av pensjon bør skje etter de samme regler som gjelder for arbeidsforhold. Kfr. arbeidsmiljølovens § 14-15 (5).

Utbetalingsmeldingen på papir fra Nav forsvant i desember for alle alderspensjonister og uføretrygdede. Det er Pensjonistforbundet Møre og Romsdal særdeles lite fornøyd med. Vi har tatt opp saken med politikerne og også gjennom brukerutvalget i NAV ved vår nestleder Mellvin Steinsvoll som er medlem der.  Vi mener at innbyggerne i Norge skal behandles med respekt. Fortsatt er det svert mange pensjonister som ikke har PC, nettbrett eller smarttelefon.

Beslutningen om ikke å sende utbetalingsmeldinger fra Nav på papir har satt sinnene i kok hos pensjonistene her i fylke. Nav har brukt et «prokuratorknep» og definert utbetalingsmeldinger som «ikke viktige». Denne ufine taklingen går flertallet fra H, FrP, KrF og V i Stortinget god for, da saken var til behandling 16. desember 2016.

Pensjonistforbundet har mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte pensjonister som føler seg overkjørt av byråkratiet. Og svært mange snakker på vegne av mor eller far, nabo eller slektning som i høg alder ikke har PC, og som nok aldri vil verken få eller forstå å bruke data. Alternativet skal vist nok være at man kan ringe en NAV-ansatt og få de nødvendige data referert pr. telefon. Men husk at dette er personer som i tillegg til alder, gjerne også har nedsatt hørsel, noe som gjør opplesning av tall til et tøvete alternativ.

Landsstyret i Pensjonistforbundet har i en enstemmig uttalelse bedt om at det må være anledning å fortsatt få utbetalingsmelding på papir for de som ønsker det. Landsstyret ser at det er mye å spare for offentlige etater hvis de kan kommunisere med innbyggerne digitalt. Men det må være valgfritt for den enkelte innbygger om han eller hun vil ha kommunikasjon på nett eller papir.

På vegne av pensjonistene i Møre og Romsdal ber jeg myndighetene besinne seg og la pensjonister som ønsker det få utbetalingsmelding på papir.

 

0 resultater