Årets konferanse ble holdt på Rosfjord Hotel i Lyngdal

Leder-/helsekonferanse 2016

Konferansen den 12. oktober samlet 50 deltakere med innlederne. Tema var Trygghetsteknologi og Et demensvennlig samfunn, samt et kåseri "Helse for viderekomne".

Trygghetsteknologi v/ Eva Janne Holstad, teamleder i hverdagsrehabilitering i Flekkefjord kommune.

Hun tok for seg velferdsteknologien. De tekniske løsningene utvikles og tilpasses brukernes behov.

Dette er gode løsninger som kan gi den enkelte evnen til å klare seg lenger i egen bolig.  Dette kan også være med på å gi trygghet i hverdagen, og dermed en bedre livskvalitet for den eldre.

Hun var også inne på at de nye tekniske løsningene også kan bidra til at den tiden helsepersonalet til nå har brukt på praktiske oppgaver, kan bli brukt til mer tid til sosial aktivitet rettet inn mot den hjemmeboende.

 

Hvordan få et mer demensvennlig samfunn v/ Olaug Kvalstad, daglig leder Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rogaland og Agder.

Hun satte fokus på «kunnskap gir forståelse». Med det mente hun at god opplæring av personer både yrkesaktive og pårørende som kommer i kontakt med demente er svært viktig.

Det at den demente kan bli møtt med forståelse på sitt eget nivå, vil hjelpe den demente til å føle større trygghet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider aktiv opp mot kommunene for å kunne  tilrettelegge tiltak til hjelp, og dermed kunne gi en bedre forståelse for de demente og deres pårørendes situasjon.

 

Aktivitetsvenner for personer med demens  v/ Veronica Bongard, regional prosjektleder, Nasjonalforeningen.

Et godt fritidstilbud for demente så hun på som et av det mest meningsfylte aktiviteter rettet inn mot demente.

I samarbeid med frivillige organisasjoner og kommuner har midlerene fra innsamlingen i TV 2014 gått med til å bygge opp slike tilbud. Hittil er 106 av landets kommuner med i dette arbeidet, og stadig flere kommuner ser viktigheten og  muligheten denne  hjelpen gir. Den viktigste personen i dette arbeider er den frivillige hjelperen. Her trengs det fortsatt mange gode nye hender.

Det er pr. i dag 80.000 personer med demens, og tallet er stigende. 60% av disse er hjemmeboende.

 

Helse for viderekomne. v/ Tor Nilsen, Helseutvalget.

Han fokuserte sterkt på hva vi selv kan gjøre for å bevare den gode helsen.

Vi var fattige,men vi ble rike og dermed er kravene til det gode liv med mindre forpliktelser blitt sterk i befolkningen. Han mente at vi ligger på verdenstoppen i alder, men at de yngre generasjonene ikke vil bli så gamle som oss.

Røking er den største helsefaren – en måtte ikke si du må slutte – nei du skal slutte.

Her mente han også legene hadde vært for snille.

Han avsluttet med å si at det viktigste er hva det enkelte menneske gjør med sin egen kropp. Det er bare det enkelte menneske som kan ta avgjørelsen. 

Olaug Kvalstad

0 resultater