Årsmelding 2015

Her kan du lese lagets årsmelding for 2015

Årsmelding 2015

Årsmøte 2015: Årsmøtet var 23 /02 15 på Kirkestova.Ca 45 medlemmer tilstades, rekneskap, årsmelding, val og budsjett for 2015 vart godkjend.

Dette styret vart valt Jens P Jelle, Anna Sylte, Birgit Ulleberg Hovde, Henny Holtan, stod ikkje på val.

Vivian Jelle og Bjørg Helsem vart valt inn som nye medl. i styret, varamedl.: Per Teigen og Jan Inge Langlo.

Revisora: Ellinor Lilleås og Kåre Tennø.

Valnemd: Kjell Koppang, Kari Ansok Johansen, Inger Roald.

Styremøte: Det har vore 10 styremøte.

Medlemsmøter:

Det har vore 7 medl.møter inkludert Årsmøtet og Julemøtet.

Faste program innslag har vore: Innslag frå kulturskolen. Kåseri eller filmframsyningar av gamle filmar frå Stranda .På Julemøtet var leiaren for Pensjonistforbundet i Norge, Jan Davidsen på besøk og informert om arbeidet. Jon Åsen hadde og innlegg om oppveksten på Åheim.

Frammøte på medlems møta har vore mellom 55 og 90 medl.

Turar:

Laget har dette året arrangert 3 turar. 10,mai Blåtind, og busstur til Langsetrane.

31 august gikk turen til Eide og Bud der 30 medl, var med.

24 sept. Hurtigrutetur Ålesund/Hjørundfjorden der 55 medl. var med.

Andre aktivitetar:

Hadde stand på Strandadagane med info om lagt og sal av lodd og pølser.

Inntekter til laget ca 2500.-

Representasjon:

Representanter til Fylkesårsmøtet: Jens Petter Jelle og Vivian Jelle

Representantar til Høstkonferansen: Jens Petter Jelle, Vivian Jelle, Per Teigen og Anna Sylte.

Medlemstallet er pr. 31.12.15 195 stk

Eldrerådet: Pensjonist laget har 2 medl.i 2015 var det: Gunnhild Ringstad og Bjørg Helsem. Har hatt frå 4 til 5 møter i året i siste val periode. Eldrerådet har oppe saker som vedrører eldre og har uttalerett i slike saker, i denne periode har saker som Rullering av Helse og omsorgsplanen, Budsjett, Legevakt, Betaling for tjeneste i Omsorgsbolig vore oppe .

 

Vi føler vi har blitt hørt spesielt i to saker og det er, Betaling for tjenester i Omsorgsboliger, som ikke auka prisen for 2016 og likeens i Legevakt saka som først var oppe i 2014 der eit enstemmig k.styre minus Ap gikk inn for å legge legevakta til Ålesund alle vekedager på kveld og natt samt heile døgnet helg og høgtid . Underteikna som då var leier for Eldrerådet hadde på høsten 2014 ett avis innlegg med en del spm. til dei folkevalgte, spørsmåla fikk dei tydeligvis til å snu nå i et valgår. Tok saka opp att i 2015 først på juni møtet i k.styret og så kom ho opp att på november eller des. møtet ,der dei vedtok og legge legevakta til Ålesund frå kl. 22 00 til neste morgon kl. 08 00,samt at administrasjonen skulle utgreie og legge fram ny sak om samarbeid med Sykkylven. Så det nye Eldrerådet får ligge fram på og purre opp dette arbeide.

 

Sponsing av laget, annonser og gevinster :

Stranda Rørsevice, Stranda Anleggservice ,Esso, Stranda E verk, Gjensidige,Slettvoll, Sparebanken Møre, Stabburet, Tind, Stranda kommune, Rema 1000 og Kiwi.

Pengegaver: Sparebanken Møre og Gjensidige

Ei stor takk til dei ovenfornevnde.

Bjørn Helsem

Sekr.

 

0 resultater