Årsmøte 2016

Her kan du lese styrets beretning for 2015 og referat.

 

ÅRSBERETNING    ÅR 2015

 

1. Styremedlemmer og andre tillitsvalgte

 

Styret:                                                Leder Ottar Befring,  nestl. Atle Opheim,  kass. Aslaug Beverfjord,  sekr. Aashild Rusten.

Styremedlemmer:                            Oddfinn Thue,  Inga Horsgaard, Sonja Vågøy.

Varamedlemmer:                             Oddny Emma Hostad, Svein Jarle Viken, Jakob Engeseth

Revisorer:                                          Arnvid Risvik,  Halvor Bele

Vararevisorer:                                   Aslaug Solberg

Hjelpekassererer:                             Ole Sørvik, Jorun Nesse.

Lotteriansvarlig:                                Inga Horsgaard            

Tur og aktivitetsnemnd:                 Oddfinn Thue.

Arrangementnemnd:                      Marit Vike, Sigrun Hagen , Mary Farstad, Marie Tverli.       Vara:Borghild Rosvoll

Kjøkkennemnd:                                Bjørg Beinset, Karin Flovikholm, Aslaug Kvam, Svanhild Lillebakk, Vanja Anderson

Vara for arr.nemnd og kjøkken:    Målfrid Nerland, Ingjerd Viken, Bjørg Midtgård, Palma Gjelsten

Innkjøp:                                              Bjørg Beinset

Kaffekoker:                                         Åse Gjerstad , assistent Gunnar Kirkhus

Blomster:                                             Ester Flem, Anna Beth Gilje, vara Lisbeth Fleischer

Valgnemnd:                                        Marit Illøkken Helde, Aslaug Solberg, Halvor Bele ( Svein Heggdal fra 01.01.2016)

 

2 . Delegater til Årsmøtet i Fylkesforeningen: Styret får fullmakt til å utnevne delegater

3. Medlemstall:

 Pr. 31.12.2015  var medlemstallet 517,  en liten økning fra i fjor.

  4. Antall styremøter:

I året 2015 har det vært holdt 11 styremøter. Vi har behandlet 56   protokollførte saker. Det har vært avholdt 10 medlemsmøter, inkludert  Årsmøte, Julegilde og Juletrefest.. Gjennomsnittlig deltakelse ca. 140.

5. Kåseri/ foredrag og underholdning 2015:

Molde Pensjonistkor. Ekteparet Nygjerde.Tema: Reiseopplegg. Harald Sunde. Tema: Nicolai Astrup. Tove Eide Angvik. Tema: Helse og velvære. Ola Gjendem. Tema: April 1940. Paneldebatt før valget, med lederne for de politiske parti i Molde. Helene Lossius. Tema: Kost og helse. Ole Syltebø. Tema Trafikksikkerhet. Rolf Bjørseth. Tema: Samarbeidsavtalen. Bedre Liv v/ Birger. Frode Bredeli Aarsbog, sang og musikk. Arne Årø, film fra sommerturen. Julegilde: Kåseri v/Ola Gjendem. Juletrefest, Per Ivar Haugen. Tema: Betlehem.  Ord for dagen: Anne Karin Årø, dikt og historie. Oddny Hostad, historier, Atle Opheim, fortellinger frå barndom og ungdom, dikt. Eldrerådet har hatt 5-minutt på møtene våre. Randi Hatlen er vår trofaste pianist.

6. Andre arrangement:

Medarrangør på Verdens Aktivitetsdag 10. mai sammen med Moldemarkas venner ved Fjellbrua.

Medarrangør på Eldredagen 1. oktober.

Det arrangeres seniordans hver uke.

Vi er også med på den gyldne spaserstokk, arrangert av Eldres kultursenter.

 Vi har arrangert hjertestarterkurs 19. november med 10   deltakere.

 

7. Representasjon

 Fylkesforeningens årsmøte i Molde 12. og 13. mars 2014: Leder Ottar Befring, sekretær Aashild Rusten, styremedlem Oddfinn Thue.  Høstkonferansen i Molde: Leder  Ottar Befring, sekretær Aashild Rusten, og styremedlemmene Inga Horsgaard og Oddny Hostad . Fylkeseldrekonferansen i Molde: Nestleder Atle Opheim, og styremedlemmene Oddfinn Thue og  Inga Horsgaard. Vi har to medlemmer i Molde Eldreråd: Ståle Eidskrem og Aslaug Solberg

8. Æresmedlemmer: Gerd Sundstrøm, Vilfred Skytterholm, Serianna Bergseth, Åse Rødal, Arna Gjerde, Marit Illøkken Helde, Dorthea Monsås, Oddfinn Thue, Kjersti Eivindsson, Karoline Hustad, Bjørg Beinset, Målfrid Nerland, Marit Vike, Svein Jarle Viken.

9. Hederstegn

 44 medlemmer er tildelt Pensjonistforbundets hederstegn.

10. Økonomi.

 Den økonomiske  stillingen i foreningen er bra. Vi har et overskudd på 22000.00  for året 2015. Dette gjør at vi kan  subsidiere turer og julegilde for våre medlemmer

11. Turer:  Sommerturen gikk  01. til 04. juni 2015  til Jølster med 74 deltakere. Første stopp var Grodås med lunsj på Raftevoll Hotell. Vi besøkte der museet til skulptør Anders Svor. Gjennom Nordfjord fikk vi guiding av Atle Opheim og Kjell Loen, som fortalte spesielt om Loen-ulykkene. På Skei hotell hadde vi det svært bra, både mat og service var  førsteklasses. Vi var på turer til Norsk Bremuseum, bokbyen i Fjærland, omvisning i Stardalen av Ottar og Elselill i deres vakre dal. Vi hadde også program på hotellet med sang og bildeframvisning. Sjøl om været var grått, så hadde vi en alle tiders tur. Vi returnerte om  Kvivsveien, og besøkte Ivar Aasentunet med omvisning, middag i Ørsta hjem over til Festøy og i Molde kl. 18.30.

24 personer var med på Høstturen vår 15. september til Ekornnes, med omvisning på Ekornes fabrikker. Vi ble mektig imponert over produksjonen, som foregikk  en god del med roboter, datastyrt med presisjon og systematikk. Fabrikken er mest kjent for sin Stressless, 78% av produksjonen,  og leverer produkt til 45 land, og bare på Ekornes er der ansatte fra 34 forskjellige land. Etter omvisningen dro vi til  Stranda Hotell, der vi spiste en god lunsj, og returnerte over Liabygda og Vestnes.

12. Gaver i 2015:

Sparebanken Møre kr. 15 000.00.  Norsk Tipping, grasrotandelen, kr. 481.00.  Molde kommune  kr.4000.00 . Vi vil også nevne at foretningsstanden er velvillig når vi spør om gevinster. Gavekortene på middager er svært populære. Inga, som samler gevinster, gjør en god jobb. Vi pynter bordene på hvert møte med fine blomster som vi får fra Floriss.

13. Sluttord:

Når vi skal oppsummere året 2015, så har det vært nok et positivt år for Molde Pensjonistforening. Godt oppmøte på medlemsmøtene som, etter vår mening, har hatt varierende program med kåseri, sang og musikk. Vi tar gjerne mot innspill fra medlemmene med forslag til underholdning på møtene eller forslag til turer.Medlemstallet øker stadig, og trenden er at gjennomsnittsalderen på våre medlemmer blir yngre. Vi vil fortsatt satse på å være fylkets største forening. Vi mener at vi er en aktiv forening, og  ønsker å beholde den positive innstillingen blant medlemmer og tillitsvalgte. Dette er med på å formidle en god eldreomsorg. Vi avslutter med å takke den dyktige kjøkken og arrangementgjengen som gjør en flott jobb.

 

STYRET I MOLDE PENSJONISTFORENING:

Ottar Befring                                                                                          Atle Opheim

Aslaug Beverfjord                                                                                Aashild Rusten

Oddfinn Thue                                                                                        Sonja Vågøy

Inga Horsgaard         

 

                            

Årsmøte 23. februar 2016 kl. 19.00 i Molde Rådhus.

Tilstede 175 medlemmer.

 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Ingen merknad.
 2. Forslag på dirigent: Ottar Befring. Ingen andre forslag. Enst. vedtatt
 3. Forslag på referent: Aashild Rusten. Ingen andre forslag. Enst. vedtatt.
 4. Forslag på to personer til å skrive under protokollen: Kåre Endresplass og Borghild Rosvoll. Ingen andre forslag. Enst. vedtatt.
 5. Årsmelding for 2015 opplest av sekretæren. Ingen merknad. Enst. vedtatt
 6. Regnskap for 2015 opplest av kassereren. Ingen merknad. Enst. vedtatt.
 7. Kontingent.  Styret foreslår ingen endring. Kontingent for 2017 kr. 323.00 Enstemmig vedtatt.
 8. Budsjett for 2016. Det blir lagt fram på neste medlemsmøte.
 9. Behandle innkomne forslag. Ingen forslag.
 10. Valg. Valgkomiteens forslag opplest av Marit Illøkken Helde. Ingen andre forslag. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
 11. Hederstegn. Disse fikk hederstegn etter 5 års tjeneste: Atle Opheim og Oddny Emma Hostad.
 12. Takk og blomster til de som går ut av styret: Atle Opheim og Aslaug Beverfjord. De fikk gode ord for godt arbeid for foreningen.
 13. Leder opphevet årsmøtet.

 

Kåre Endresplass, Borghild Rosvoll

              

0 resultater