Styreleder Roger Arne Hammer

Lokalforeningen og Eldrerådet krever svar

Styreleder Roger Arne Hammer er også leder av Aure Eldreråd. I et brev til kommunen bes det om redegjørelse for kommunens planer og syn på enkelte områder innenfor eldreomsorgen og maner til godt samarbeid.

  1. Blir eldrerådet holdt informert om eller får til behandling saker som generelt angår pensjonistene/de eldres situasjon i Aure kommune (Tustna)
  2. Tustna sykehjem - hva er de framtidige planer for sykehjemmet, jeg tenker da på antall framtidige sykehjemsplasser, omsorgsboliger, mat tilbudet, rehabilitering av sykehjemmet og annet som sikrer at sykehjemmet forblir på Tustna.
  3. Framtidig lokalisering av fastlege tilbudet og andre kommunale service relaterte oppgaver lokalt på Tustna.
  4. Det er og ønskelig om å bli informert om statistikker, om for eksempel vekst i innbyggerantall i Aures nåværende form, hva sier prognosene om framtidig befolkningsvekst, er det tatt «høyde» for dette med tanke på redusert tilbud ved Tustna sykehjem?
  5. Likeså er det kjent at Demens, er økende, hva sier statistikken om dette (lokalt)
  6. For ikke så lenge siden falt det en dom som i positiv retning falt i den eldres favør, etter klage til fylkesmannen fikk denne eldre personen fast opphold på sykehjem. Ikke på grunn av fysisk reduksjon men på humanitært grunnlag (angst-depresjon-trivsel-sosialt samvær-matlyst o.a.) Dette er en reaksjon som i framtiden vil bli prøvd i mange tilfeller og som også undertegnede vil oppfordre eldre til å gjøre om forholdene ligge tii rette for det. Hvordan ser Aure kommune for seg slike og eller lignende tilfeller. Dette er et meget viktig spørsmål, jeg ønsker å kunne informere de eldre om dette.
  7. Aure kommune - kommunereformen. Vi alle er kjent med at det foregår samtaler i de berørte kommuner, herunder også Aure kommune om mulige sammenslåinger med andre kommuner i vårt nærområde, hvordan dette nå ender vites ennå ikke. Sett fra mitt ståsted, er ikke Aure kommune særlig informativ om dette. Mer offentlig informasjon hadde vært og er svært ønskelig, dette er noe som angår alle i kommunen, også de eldre som jeg skal informere. Hvordan forbereder Aure kommune seg på en slik framtidig kommunesammenslåing (kommunesentrum/administrasjon-plasseringer av sykehjem og omsorgsboliger-kommunale tjenester-økt befolkning-økt behov for helse og omsorg o.a.
  8. Tilgjengelighet til offentlige service og tjenestetilbud - knyttet til punkt 7.
  9. Hvordan vil Aure kommune integrere vår nye landsmenn og kvinner i forhold til at disse og blir eldre og pleietrengende. De vil og få behov for opphold på sykehjem, omsorgsboliger og behov for hjemmehjelp. Dette er mennesker med helt andre sosiale behov (familie - nærhet) mattradisjoner, kultur og religion.
  10. Til slutt vil jeg etterlyse et svar på et spørsmål jeg stilte både til ordfører og rådmann på et fellesmøte en tid tilbake, et møte vedrørende spørsmålet omkring Tustna sykehjem. Jeg spurte panelet om (kommunereformen) framtidig bosetning/befolkningsøkning på Tustna, da med tanke på bevaring og opprettholdelse av Tustna sykehjem, dette fikk jeg ikke svar på, men får jeg nå, håper jeg. 

0 resultater