Slutt for serviceboligene? Demenslandsby ved Skytta er til politisk behandling uten forutgående utredning av konsekvenser.

En epoke kan være over for Skytta bo- og servicesenter

Leserinnlegg i Varingen onsdag 18. november 2015 fra Søndre Nittedal Pensjonistforening v/styreleder

I budsjettkonferansen 5. november informerte rådmannen og hennes stab det nye kommunestyret om nytt budsjett og handlingsplan for 2016-2019. Konferansen ble innledet med et innslag fra NRK Kveldsnytt som viste at det i 2060 blir behov for 70.000 sykehjemsplasser for mennesker med demens. Det må bygges flere sykehjemsplasser og det må settes i gang tiltak slik at flere mennesker med demens kan bo hjemme.

I budsjettet for 2016 inngår forslag fra rådmannen om en trinnvis ombygging av serviceboligene på Skytta bo- og servicesenter til demenskollektiv. Konsekvensene og mulige alternative utbygginger er ikke omtalt. Rådmannens forslag og fremgangsmåte utløser sterke reaksjoner.

Tryggheten med serviceboliger fjernes

Kommunens førsteprioritet er å få ned dekningsgraden for sykehjemsplasser. Det er laget visjoner om framtidens eldreomsorg med slagord om “100 bursdager i eget hjem“ osv. Men det er for stor avstand mellom visjon og virkelighet. Agenda Kaupang påpekte dette for kommunestyret 26.10.2015. Muligheten for å bli tildelt plass i en servicebolig utgjøre en viktig del av tryggheten. Ved at serviceboligene bygges om, og det ikke bygges nytt, fjernes håpet og tryggheten. Dette er en omstilling ute av kontroll.

Demens kan ikke skilles fra resten av samfunnet

Skytta Eldresenter med serviceboligene og servicedel ble reist på midten av 1980 tallet og utvidet med sykehjem i 1995. I 2011 ble sykehjemmet etablert som eget demenssenter for hele kommunen. Serviceboligene dekker et helt avgjørende behov som gjør det mulig å bo lenger i egen leilighet, med nødvendig trygghet og adgang til servicesenter med kantine osv. Serviceboligene er et begrep blant befolkningen i Nittedal. Og det er bygget opp et frivillighetsmiljø rundt Skytta. Utfordringen i 2010/2011 var å beholde og sikre kontakten med nærmiljøet og frivilligheten, demens kan ikke skilles fra resten av samfunnet.

De sykeste må ivaretas først, men krisetiltak kan ikke styre planleggingen

Skytta bo og servicesenter som modell går rett inn i beskrivelsene for framtidens eldreomsorg. Men Skytta må videreutvikles og det må skaffes flere plasser. Re Helsehus i Vestfold er det et eksempel på hvordan modellen er blitt videreutviklet, hele tjenestetilbudet sees i sammenheng. De sykeste må ivaretas først, men krisetiltak må ikke være styrende for den videre planleggingen. Vedtas forslaget om etablering av demenskollektiv i serviceboligene, låses løsningen på Skytta for framtiden. De 12 nye rommene på Døli i 2016 åpner for alternativ med nybygg. Rådmannen foreslår at beslutningen skal tas på budsjettmøtet 14. desember. Agenda Kaupang rapporten, som utreder heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere, har høringsfrist 1. mars 2016.

Rådmannens forslag om demenslandsby på Skytta bo- og servicesenter er nå ute til politisk behandling, uten forutgående utredning av konsekvenser. Ordfører og varaordfører har mulighet til, og bør snarest legge rådmannens forslag dødt.

0 resultater