Fra styret i Søndre Nittedal Pensjonistforening. Leserinnnlegg i Varingen onsdag 26. august 2015

Valg 2015 og angst for utgift til omsorg

Gledelig nok har åtte av de ni politiske partiene gitt tilbakemelding på hva de skal gjennomføre i neste valgperiode. Partiene fikk på forhånd oversendt temaene som medlemmene i Søndre Nittedal Pensjonistforening er mest opptatt av innen helseområdet.

Hovedinntrykket etter gjennomgangen av svarene er at eldreomsorg ikke er det mest vesentlige temaet for partiene i Nittedal så langt foran det kommende valget. Svarene er også lite konkrete.

For å få en sterkere fokus på utfordringene innen eldreomsorgen gjengir vi noen punkter fra en kommentarartikkel i Romerikes Blad lørdag 18. juli av journalist Elisabeth Lunder med overskriften “Angst for utgift til omsorg“. Dette i stedet for å presentere de generelle svarene fra partiene.

Verdighet og menneskelig kontakt

Det foregår en kamp om verdighet. Den snart 5 år gamle “Verdighetsgarantien“ som var ment å gi verdighet, trygghet og livsutfoldelse er blitt erstattet av helseretorikk og innsparinger. Og det skal spares en halv million per omsorgskrevende hode som “slipper“ sykehjemsplass og det er for dyrt med enkeltrom. Det skal i stedet bygges omsorgsboliger med individuell bistand.

Kommentarartikkelen viser også til at på et tidspunkt vil alle som ikke lider en plutselig død, for en kortere eller lengre tid havne i en tilstand der behov for andre mennesker er påtrengende, både praktisk og psykologisk. En periode der tilgang på menneskelig kontakt er synonymt med en rest av livskvalitet. Og rundt om sitter gamle, svekkede mennesker alene. De rammes av depresjon, angst og forvirring. Det er til denne gruppen “velferdsteknologi“ er blitt et fyndord knyttet til innsparinger.

Nittedal uten åpen diskusjon før valget

Nittedal har hatt en lav andel eldre, men antall eldre med bistandsbehov øker.  Fra å ha hatt en god dekningsgrad av institusjonsplasser, demensplasser, serviceleiligheter, hjemmetjenester, rehabilitering og dagsentertilbud gjør veksten i antall eldre at situasjonen er presset over hele området. Samhandlingsreformen fra 2012 forsterket presset.

Men Nittedal har et heldig utgangspunkt, takket være økingen i antall eldre må det bygges nytt. På overtid ble konsulentfirmaet Agenda Kaupang i 2015 hyret inn for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for hva som skal gjøres videre. Delrapporten som ble lagt fram i mai viser en videre reduksjon i dekningsgrader fram mot 2020. Tidspunktet for fremlegging av hovedrapporten er blitt forskjøvet til etter valget.

“Verdighetsgarantien“ fra 1.1.2011 er norsk lov.

Et av partiene sier i sin tilbakemelding ærlig nok at de ikke har noe svar på punktene som er tatt opp i brevet fra Søndrepensjonistene. De poengterer at det er viktig å få fram kunnskap om behov og hva kommunen kan og bør gjøre av konkrete tiltak. Dette er vi enig i, men rådmannen har nå utredet behov i fire år. Behovene er kjente både av de som jobber i hjemmetjenesten og demensteamet, pårørende og de som har skoen på.  Forskrift for en verdig eldreomsorg “Verdighetsgarantien“ setter krav til tjenestetilbudet som skal ivareta riktig boform, kosthold, mulighet til å fungere i hverdagen osv. Eldre på institusjon skal tilbys enerom. Nittedal trenger helsepolitikere som kan opptre som vaktbikkje på vegne av befolkningen. Omsorg er meningsfylt og ikke bare en utgift.

 

0 resultater