Inge Mellemsæther

Inge Mellemsæther gjenvalgt på årsmøtet 2015

Årsmøtets referat kan du lese her.

 

Protokoll

Kristiansund Pensjonistforening

ÅRSMØTE 26. FEBRUAR 2015

Møtet fant sted på Barmanhaugen Seniorsenter, åpnet kl. 1700.

Oppmøte: 18 medlemmer.

DAGSORDEN:

Sak nr. 1  Åpning

Sak nr. 2  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak nr. 3  Konstituering:             

Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av to til å underskrive protokollen

Sak nr. 4  Godkjenning av årsberetning for 2014

Sak nr. 5  Godkjenning av regnskap for 2014

Sak nr. 6  Innkomne forslag

Sak nr. 7  Kontingent for 2016

Sak nr. 8  Budsjett for 2015

Sak nr. 9  Valg

Sak nr. 1

Styreleder Inge Mellemsæther åpnet møtet med å ønske velkommen og referere innkalling og dagsorden.

1 min. stillhet for å minnes og hedre medlemmer som har gått bort i løpet av 2014.

Åpningssang: La oss leve for hverandre.

Sak nr. 2

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 3

I henhold til innstilling fra styret ble Inge Mellemsæther valgt som møteleder, og Karl W. Strand som møtesekretær.

Til å underskrive protokollen ble Ellen Stene og Margot Mellemsæther valgt.

Sak nr. 4

Møteleder refererte årsberetningen, og knyttet en del opplysninger/kommentarer til denne. Styrets beretning for 2014 ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 5

Møteleder refererte regnskapet for 2014, som viser et overskudd på kr. 23.593,-.

Årsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne regnskapet.

Sak nr. 6

Det forelå et forslag til honorarer til styret for 2014. I henhold til forslaget ble det enstemmig vedtatt å godkjenne følgende honorarer: Leder kr. 5.000,-. Kasserer kr. 2.500,-. Sekretær kr. 2.500,-.

Sak nr. 7

Enstemmig vedtak: «Kristiansund pensjonistforenings kontingent for 2016 settes til

kr. 120,-.« (Uendret kontingent.)

Sak nr. 8

Styrets forslag til budsjett for 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 9

Valgkomiteens leder Paul Reiten orienterte om komiteens arbeid, og gjentok at det er svært vanskelig å få folk til å bekle verv. Styreleder Inge Mellemsæther hadde frasagt seg gjenvalg, etter at han på ekstraordinært årsmøte i fjor hadde akseptert å stå i et år til – for om mulig å unngå at foreningen ble nedlagt. Det har ikke lykkes komiteen å finne ny styreleder, og resultatet ble at Mellemsæther nok en gang «måtte» ta et nytt år, i håp om å berge situasjonen. Sekretær Ingeborg Bugge og varamedlem og valgkomiteens leder Paul Reiten hadde frasagt seg gjenvalg. Styret foreslo derfor å sette styremedlemsplassene «åpen», i håp om å kunne verve nye folk som kunne gå inn, gjerne med et par års «opplæring» til å kunne overta lederverv.

Dermed ble Karl W. Strand valgt som både nestleder og sekretær. Kasserer Kirsten Samuelsen, styremedlem Sylvia Karlsen og valgkomitemedlem Jørgen Nordberg var ikke på valg. Styremedlem Hans Karlsen, varamedlem Ellen Stene og revisor Marit Bodil Larsen ble gjenvalgt.

Styret fikk forsamlingens fullmakt til å skaffe to nye medlemmer til valgkomiteen.

Som utsendinger til fylkesårsmøtet i Molde 11.og 12.mars ble Inge Mellemsæther og Karl W. Strand valgt.

Alle valg ble gjort enstemmig.

En oversikt over det nye styret blir vedlagt protokollen.

Underveis ble det tid til en del sang, akkompagnert av Steinar Andersen og som vanlig med Ingeborg Bugge som «oppsanger».

Karl W. Strand overrakte blomster til Inge Mellemsæther, som takk for det arbeidet han allerede har nedlagt for foreningen, og spesielt for at han på ny prøver å unngå oppløsning. Inge mottok stor applaus fra forsamlingen.

Dermed ble det formelle årsmøtet hevet, og alle ble servert kaffe og velsmakende snitter fra Tor Blomvik.

Alle var tydelig lettet over at vi har fått en ny frist, selv om situasjonen er kritisk.

Praten gikk livlig rundt bordene.

Til slutt takket møteleder for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Kristiansund 26.februar 2015

Karl W. Strand, møtesekretær

0 resultater